698/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) 9 §,

muutetaan 7 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 23 § ja liite sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 14 a kohta sekä asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


14 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;


7 §
Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu sellaisten kolmansien maiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, sekä sovellettavista eläinlääkärintodistuksista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/342/ETY, 2000/585/EY ja 2003/812/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2006/696/EY liitteen II osassa 1. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/696/EY liitteen II osan 2 mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty. Tarhattujen sileälastaisten lintujen sekä luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja jauhelihan on lisäksi täytettävä komission päätöksen 2006/696/EY 16 artiklan mukaiset lisätakeet ja terveyttä koskevat lisävaatimukset.

8 §
Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset ja todistukset

Kotieläiminä pidettyjen nautojen, sikojen, kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan ja jauhelihan salmonellatutkimusten näytteenotosta kolmannen maan lähettävässä laitoksessa sekä näytteiden tutkimiseen käytettävistä mikrobiologisista menetelmistä säädetään erityistakuuasetuksessa.

Virallisista laboratorioista, joissa kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan ja jauhelihan viralliset salmonellatutkimukset on suoritettava, säädetään rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklassa.

Naudan ja sian lihan ja jauhelihan tuontierän mukana on oltava liitteessä olevan mallin mukainen salmonellaerityistakuita koskeva todistus.

Niistä tuontieristä, joiden mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa.

10 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten sekä tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden, kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten, lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu komission päätöksen 2000/585/EY liitteessä I, kyseisen päätöksen liitteen II taulukon mukaisesti. Lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin mainitun päätöksen liitteessä II säädetään. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.


13 §
Raakalihavalmisteiden tuontivaatimukset

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

14 §
Lihavalmisteiden tuontivaatimukset

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

20 a §
Lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden mukana on Suomeen tuotaessa oltava 14 §:n 1 momentissa mainittu eläinlääkärintodistus.

Edellä 1 momentista poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punainen liha sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja jauheliha täyttää neuvoston päätöksen 79/542/ETY 12 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen sekä luonnonvaraisten riistalintujen liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2006/696/EY 19 artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

3) tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden, kuin sorkka- ja kavioeläinten sekä jäniseläinten, liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2000/585/EY 2 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin K mukainen eläinlääkärintodistus;

4) raakalihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2005/432/EY 7 artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus.


23 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY luvun II mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Tuontierän mukana on oltava direktiivin 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

Tuonnissa tulee myös noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä. Matelijoiden lihan, jauhelihan, matelijoiden lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden sekä matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnissa tulee lisäksi noudattaa, mitä tässä asetuksessa säädetään tuonnin luvanvaraisuudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

komission päätös 2006/696/EY (32006D0696); EUVL N:o L 295, 25.10.2006, s. 1,
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.