691/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 14 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 624/2007:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähköverkonhaltijan sähköntuotannolta veloittamiin siirtomaksuihin sähkönjakeluverkoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) liittymismaksulla maksua, jonka suorittamalla sähköntuottaja saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet;

2) lisäpalvelulla mittauspalvelua, siirtopalvelua täydentäviä erillisiä suoritteita sekä palvelua, joka ylittää tasoltaan Suomessa sähkönjakeluverkoissa yleisesti noudatettavan palvelutason.

3 §
Sähköntuotannon siirtomaksut

Sähkönjakeluverkossa sähköntuotantoon sovelletaan energiamäärään perustuvaa siirtomaksua. Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa.

Tässä pykälässä tarkoitettu siirtomaksu määritetään jakamalla yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta verkkoon syötöstä vuodessa veloitettujen siirtomaksujen summa saman ajan kuluessa verkkoon syötetyn energian määrällä. Siirtomaksuksi ei katsota liittymismaksuja ja lisäpalveluista veloitettuja maksuja.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/77/EY (32001L0077); EYVL N:o L 283, 27.10.2001, s. 33
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (32003L0054); EYVL N:o L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.