660/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta sekä tuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman soveltamisalueella.

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksella luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annettua valtioneuvoston asetusta (366/2007);

2) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1975/2006;

3) pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksella Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (591/2007);

4) perustoimenpiteellä luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 29 §:ssä tarkoitettua maatalouden ympäristötuen perustoimenpidettä;

5) lisätoimenpiteellä luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 32 §:ssä tarkoitettua maatalouden ympäristötuen lisätoimenpidettä.

2 luku

Valvonta

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin, mitä tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus.

Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla maa- ja metsätalousministeriön tai Maaseutuviraston antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen paikalla tapahtuvan tarkastuksen aloittamista.

5 §
Valvottavat tukiehdot

Tilalla on tarkastettava niiden tuen ehtojen noudattaminen, jotka koskevat:

1) luonnonhaittakorvausta;

2) ympäristötuen perustoimenpiteitä;

3) ympäristötuen vähimmäisvaatimuksia;

4) valittuja ympäristötuen lisätoimenpiteitä;

5) ympäristötuen erityistukisopimuksia.

6 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamuksista säädetään osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 18 artiklassa.

Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vähennettävä tai se on evättävä. Tuen vähennyksen määrittämisessä on otettava huomioon noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus ja kesto. Jos laiminlyönti on lievä, annetaan laiminlyönnistä huomautus.

3 luku

Lohkot

7 §
Pinta-alojen valvonta

Pinta-alojen ja lohkojen valvonnasta säädetään pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksessa.

8 §
Viherlannoitusnurmi

Jos valvonnassa havaitaan puutteita viherlannoitusnurmien perustamiseen tai sen käyttöön liittyvien ehtojen noudattamisessa, vähennetään luonnonhaittakorvausta sekä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea 1―10 prosenttia.

Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli 50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä osalta ei makseta luonnonhaittakorvausta eikä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea.

9 §
Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ei makseta peltoalalta, jolla satoa ei ole korjattu, ellei peltoala ole luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 59―61 §:ssä tarkoitettua hoidettua peltoalaa.

Jos peltoalalla ei ole noudatettu sadonkorjuuseen tai 1 momentissa tarkoitettuun hoidettuun peltoalaan liittyviä tuen ehtoja, on peltoala vähennettävä kasvilajiryhmän hyväksytystä pinta-alasta ennen kuin kun pinta-alaan liittyvät seuraamukset on vähennetty.

Ympäristötukea ja luonnonhaittakorvausta ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

4 luku

Seuraamukset

10 §
Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1 prosentti jokaista luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 28 §:ssä edellytettyä vähimmäisvaatimusta kohden, jos kyseistä vähimmäisvaatimusta ei ole noudatettu. Jos useita vähimmäisvaatimuksia on laiminlyöty, lasketaan seuraamusten kokonaisprosenttimäärä yhteen.

Jos ympäristötukea on vähennetty täydentävien ehtojen laiminlyönnin perusteella, ei ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin kohdistuvasta tuen ehdon laiminlyönnistä määrätä päällekkäistä seuraamusta täydentävien ehtojen kanssa.

11 §
Viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja seuranta

Jos viljelysuunnitelma on puutteellinen, vähennetään perustoimenpiteen tuesta 3―10 prosenttia. Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 15 prosenttia, jos tilalta puuttuu kokonaan viljelysuunnitelma.

Jos viljavuustutkimus on puutteellinen, vähennetään perustoimenpiteen tuesta 2―3 prosenttia. Perustoimenpiteestä maksettavasta tuesta on vähennettävä 5 prosenttia, jos tilalta puuttuu kokonaan viljavuustutkimus.

Jos lohkomuistiinpanot ovat puutteelliset, vähennetään perustoimenpiteen tuesta 7―15 prosenttia. Perustoimenpiteestä maksettavasta tuesta on vähennettävä 30 prosenttia, jos tilalta puuttuvat kokonaan lohkomuistiinpanot.

12 §
Kasvipeitteinen kesanto

Jos kasvipeitteisen kesannon perustoimenpiteen tuen ehtoja ei ole noudatettu, vähennetään kasvipeitteisestä kesannosta maksettavasta perustoimenpiteen tukiosasta 30―100 prosenttia.

13 §
Peltokasvien lannoitus

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―6 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―3 prosenttia, jos vuositasolla ehtojen mukaan sallittu fosforimäärä on ylitetty.

Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty ehtojen mukaan sallittu fosforin määrä, on perustoimenpiteen tuesta vähennettävä 2―12 prosenttia.

14 §
Puutarhakasvien lannoitus

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―6 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty ehdoissa sallituissa rajoissa.

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―3 prosenttia, jos vuositasolla ehdoissa sallittu fosforimäärä on ylitetty.

Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty ehdoissa sallittu fosforin määrä, on perustoimenpiteen tuesta vähennettävä 2―12 prosenttia.

15 §
Pientareet ja suojakaistat

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―5 prosenttia, jos pientareet ja suojakaistat eivät ole tuen ehtojen mukaiset.

Jos valvonnassa havaitaan otantalohkoilla puutteita pientareissa tai suojakaistoissa, on pientareet ja suojakaistat valvottava tilan kaikilta lohkoilta.

16 §
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―30 prosenttia, jos luonnon monimuotoisuuteen ja maiseman ylläpitoon liittyviä tuen ehtoja ei ole noudatettu.

17 §
Lisätoimenpiteet

Tilan valitsemaa lisätoimenpidettä ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

18 §
Puutarhatilan lisätoimenpiteet

Tilan valitsemaa lisätoimenpidettä ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

19 §
Ympäristötuen erityistukisopimukset

Erityistukisopimusten valvonta ja tuen vähentäminen on tehtävä sopimuksittain ja tukityypeittäin.

Jos erityistukisopimusten ehtoa on noudatettu vain osittain, erityistukisopimuksen tuesta vähennetään 1―30 prosenttia ja perustoimenpiteen tuesta 1―5 prosenttia. Jos useita erityistukisopimuksen ehtoja on laiminlyöty, lasketaan seuraamusten kokonaisprosenttimäärä yhteen. Perustoimenpiteen tukeen kohdistuva yhteenlaskettu vähennys voi olla enintään 5 prosenttia. Jos erityistukisopimuksen ehtoja ei ole lainkaan toteutettu, erityistukisopimuksesta ei makseta tukea ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia.

Alkuperäisrotujen kasvattamisesta koskevan erityistukisopimuksen seuraamuksista säädetään 20 §:ssä.

20 §
Alkuperäisrotujen kasvattamisesta koskeva erityistukisopimus

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 52 §:n 2 momentin 1―5 kohdassa tarkoitettuja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan erityistukisopimuksen kohteena olevia tukikelpoisia eläimiä vähemmän kuin tila on sopimuksessa sitoutunut kasvattamaan, sovelletaan seuraamuksien määrittämisessä, mitä soveltamisasetuksen 57―63 artiklassa säädetään. Suomenhevosiin sovelletaan nautaeläinten seuraamussäännöksiä.

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on alle 20 tuen ehtojen mukaista maatiaiskanaa tai -kukkoa, alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaa erityistukisopimuksen tukea ei makseta.

Jos alkuperäisrotujen kasvattamisesta tehtävän sopimuksen hyväksytty kana- tai kukkomäärä on 40 tai enemmän ja valvonnassa todetaan, että tilalla on 20―39 tuen ehtojen mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alennetaan 50 euroon sopimusvuotta kohti ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi.

Jos alkuperäisrotujen kasvattamisesta tehtävän sopimuksen hyväksytty kana- tai kukkomäärä on 60 tai enemmän ja valvonnassa todetaan, että tilalla on 40―59 tuen ehtojen mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alennetaan 100 euroon sopimusvuotta kohti ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi.

5 luku

Erinäiset säännökset

21 §
Eläinmäärä

Jos kotieläintilan perustoimenpiteen tuen ehtojen mukainen eläinmäärä ei täyty, ympäristötuen perustoimenpiteen tukea voidaan maksaa enintään kasvinviljelytilan tuen suuruisena. Lisäksi kasvinviljelytilan mukaista perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 10 prosenttia.

22 §
Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

23 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 24 §:ssä.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.