659/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 2, 5, 6, 9 ja 10 e luvun tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee:

1) kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädettyä kuivatun rehun jalostustukea;

2) perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1868/94 säädettyä tärkkelysperunan tehtaanpalkkiota; sekä

3) pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädettyä kuitupellavan ja -hampun jalostustukea.

Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

Energiakasvituen ja non food -tuotannon valvonnasta säädetään lisäksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä raaka-aineasetus.

2 luku

Valvonta

2 §
Valvontaviranomainen

Valvonnassa noudatetaan mitä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 9 §:ssä ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 2 §:ssä säädetään.

Valvonnan suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa kuitenkin:

1) siementuen pakkaamoiden valvonnasta;

2) tärkkelysperunan tehdasvastaanoton valvonnasta; sekä

3) kuivattujen rehujen näytteiden laboratorioanalyyseistä.

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään.

4 §
Pinta-alojen ja lohkojen valvonta

Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroopan yhteisön kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus.

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen osalta.

5 §
Tilatuen 10 kuukauden hallinta-aika

Valvonnassa on tarkastettava, että tilatuen 10 kuukauden hallinta-aika täyttyy lohkoilta, joilta on haettu tilatukea. Jos lohkon 10 kuukauden hallinta-aika ei täyty, lohko on hylättävä valvonnassa.

6 §
Luomu- ja non food -kesanto

Jos tila ei ole noudattanut tilatukiasetuksen 55 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, ei tila vapaudu kesannointivelvoitteesta ja kesannoitavan alan puutteeseen sovelletaan pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen mukaisia pinta-alaseuraamuksia.

Jos tila ei ole noudattanut raaka-aineasetuksen 151 artiklassa säädettyä non food -sopimuksesta tai sitoumuksesta vähennetyn alan palauttamista tavanomaiseksi kesannoksi, on non food -kesanto hylättävä valvonnassa.

7 §
Non food -tilatason energiakäytön valvonta

Raaka-aineasetuksen 146 artiklan 3 kohdan edellyttämänä valvontana on tarkastettava vähintään:

1) ilmoitettujen käyttökohteiden käytettävyys bioraaka-aineen hyödyntämiseen;

2) todennettavissa oleva bioenergian hyödyntäminen;

3) tilan bioenergian käyttömahdollisuuksien suhde tilatason energiakäytön pinta-alaan;

4) bioenergialla korvattavan muun energian käyttötarpeen vähentyminen; sekä

5) toiminnan kirjanpito ja siihen liittyvät kuitit.

Raaka-aineasetuksen 146 artiklan 2 kohdan b alakohdan edellyttämänä valvontana on tarkastettava tilalla tapahtuva bioraaka-aineen punnitus tai tilavuuden määritys.

Valvonnan yhteydessä on suoritettava raaka-aineasetuksen 164 artiklan 3 kohdassa säädetty valvonta sekä vastaava edellisen vuoden toiminnan valvonta, jos tilalla on ollut tilatason energiakäyttöä edeltävänä vuonna.

8 §
Sitoumusperusteisen tilatason energiakäytön valvonta

Raaka-aineasetuksen, sellaisena kuin se on muutettu asetuksella (EY) N:o 270/2007, 35 artiklan b alakohdan edellyttämänä valvontana on tarkastettava vähintään:

1) ilmoitettujen käyttökohteiden käytettävyys bioraaka-aineen hyödyntämiseen;

2) todennettavissa oleva bioenergian hyödyntäminen;

3) tilan bioenergian käyttömahdollisuuksien suhde tilatason energiakäytön pinta-alaan;

4) bioenergialla korvattavan muun energian käyttötarpeen vähentyminen;

5) jalostuslaitteen tai rahtipuristajan käytettävyys ja käytön vastaavuus sitoumuksessa esitettyyn; sekä

6) toiminnan kirjanpito ja siihen liittyvät kuitit.

Tilatason energiakäytön valvonnan ja raaka-aineasetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 270/2007, 35 artiklan a alakohdassa säädetyn sadonkorjuuvalvonnan yhteydessä on suoritettava raaka-aineasetuksen 40 artiklan 2 kohdassa säädetty valvonta sekä vastaava edellisen vuoden toiminnan valvonta, jos tilalla on ollut tilatason energiakäyttöä edeltävänä vuonna.

9 §
Seuraamukset energiakasvijärjestelmässä

Seuraamuksista tilatason energiakäytön ehtojen rikkomisesta on säädetty soveltamisasetuksen 51 artiklan 3 kohdassa sekä raaka-aineasetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 270/2007, 36 artiklan 2 kohdassa.

10 §
Lyhyiden pellava- ja hamppukuitujen puhtauspitoisuuden valvonta

Valvonnassa on tarkastettava kuituerän epäpuhtauspitoisuus. Jos epäpuhtauspitoisuus ylittää kuitupellavan ja hampun jalostustuen ehtojen mukaisen pitoisuuden, on kuituerä hylättävä valvonnassa.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

12 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.