655/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 18 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 555/2001, sekä

muutetaan 16 §:n 4 momentti ja 23 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 555/2001, seuraavasti:

16 §
Merkinnät

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vaaraa aiheuttavan kemikaalin päällykseen on tehtävä 2 momentin 1, 2 ja 9 kohdassa säädetyt merkinnät. Merkinnät on tehtävä myös niihin valmisteisiin, joita ei luokitella vaarallisiksi, mutta jotka on varustettava turvasulkimella tai näkövammaisten vaaratunnuksella. Lisäksi 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt tiedot on merkittävä valmisteisiin, joita ei luokitella vaarallisiksi ja joille säädetään merkintävaatimuksia 9 kohdan mukaisesti.


23 §
Paikallinen valvonta

Kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävänä on valvoa, että:

1) markkinoille saatettavat kemikaalit on luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset merkitty tämän asetuksen mukaisesti;

2) kemikaaleista on laadittu käyttöturvallisuustiedotteet ja uusista aineista tehty ilmoitukset; sekä

3) kemikaaleista on toimitettu tiedot Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ylläpitämän kemikaalirekisterin tuoterekisteriin kemikaalilain 48 a §:n 2 momentin mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2007.

Sitä sovelletaan kuitenkin 2 päivästä kesäkuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) (32006R1907); EUVL N:o L 396, 30.12.2006, s. 1

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.