645/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 253/2007, seuraavasti:

1 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tavoitteiden kokoamista ja toimeenpanoa sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön toteuttamista varten.

2 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi sen valtioneuvoston jäsenen, joka vastaa kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista, sekä neuvottelukunnan varapuheenjohtajan, enintään 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukuntaa asetettaessa tulee ottaa huomioon, että ainakin sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat edustettuina neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunnan yhteydessä toimivien jaosten puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja nimetään neuvottelukunnan jäsenistä.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

3 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan jaokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan yhteydessä toimii kolme jaosta. Kussakin on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään 12 jäsentä. Jaosten jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alue- ja keskushallinnon ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä valmistelevan jaoksen puheenjohtaja edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaoksen varapuheenjohtajat nimetään sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä. Jaoksessa tulee olla sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen edustus. Jaokseen voidaan nimetä tarvittaessa muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon keskus- ja aluehallinnon toimijoita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan aluejaoksen puheenjohtaja edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaoksen varapuheenjohtajista toinen nimetään sosiaali- ja terveysministeriön ja toinen Suomen Kuntaliiton esityksestä. Jaoksen jäseninä ovat ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien puheenjohtajat, lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen sekä sosiaalialan osaamiskeskusten edustaja. Lisäksi jaoksessa tulee olla edustettuna perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntemus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysjärjestöihin liittyviä asioita käsittelevän jaoksen puheenjohtaja edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaoksen varapuheenjohtajista toinen nimetään sosiaali- ja terveysministeriön ja toinen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen esityksestä. Jaoksen jäseniä nimettäessä tulee ottaa huomioon, että sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt ovat kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanon kannalta kattavasti edustettuna. Lisäksi yksi jäsen nimetään Raha-automaattiyhdistyksen esityksestä.

4 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliset johtoryhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tukena toimii viisi sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista johtoryhmää. Alueelliset johtoryhmät nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että niiden toimikausi vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan toimikautta.

Kullakin alueellisella johtoryhmällä on oma toimialue. Alueellisten johtoryhmien toimialueet muodostetaan käyttäen aluepohjana vastaavaa aluejakoa, jota on käytetty muodostettaessa erikoissairaanhoitolain 9 §:ssä (1062/1989) tarkoitettuja erityisvastuualueita.

5 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien tehtävät

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on tukea alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 5 §:ssä (253/2007) tarkoitetun kansallisen kehittämisohjelman valmistelua sekä edistää ja seurata osaltansa ohjelman toteutumista. Johtoryhmien tulee laatia alueellisen kehittämistoiminnan toteuttamissuunnitelma, jonka avulla voidaan tukea kansallisten tavoitteiden toteuttamista johtoryhmän toimialueella. Johtoryhmä voi tehdä myös esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimenpanoa. Johtoryhmien tulee hoitaa myös ne tehtävät, jotka määrätään erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätöksessä taikka neuvottelukunta määrää.

6 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet Suomen Kuntaliiton esityksestä.

Alueellisten johtoryhmien puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava henkilö.

Alueelliseen johtoryhmään nimetään enintään 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniä nimettäessä tulee ottaa huomioon, että johtoryhmä on koottu alueellisesti edustavaksi. Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden tulee olla tasapuolisesti edustettuina johtoryhmässä. Lisäksi johtoryhmässä tulee olla sosiaalialan osaamiskeskusten ja kansallisen kehittämisohjelman alueellisen kokoamisen ja toimeenpanon kannalta tarpeellisten muiden alueellisten toimijoiden edustus. Johtoryhmiä muodostettaessa tulee myös huolehtia siitä, että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

7 §
Korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan, sen jaosten ja alueellisten johtoryhmien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja asiantuntijoiden matkakustannusten korvaamisessa sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.