641/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vesikulkuneuvorekisteristä 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun lain (976/2006) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) mukaisen vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmän toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä vastaavasta viranomaisesta, rekisteriin talletettavista tiedoista, rekisteritodistukseen merkittävistä tiedoista, rekisteritunnuksesta ja koetunnuksesta sekä vesikulkuneuvoon liittyvien tietojen käytöstä otantaperusteena.

2 §
Vastuu tietojärjestelmän toimivuudesta ja yhtenäisyydestä

Rekisterin toteuttamisessa käytetyn tietojärjestelmän toimivuudesta ja rekisterin toimintojen yhtenäisyydestä vastaa Länsi-Suomen lääninhallitus.

3 §
Rekisteriin talletettavat vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevat tiedot

Vesikulkuneuvon teknisinä tietoina ja yksilöintitietoina rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) vesikulkuneuvotyyppi;

2) merkki ja malli;

3) kansirakenne;

4) runkonumero tai muu vastaava yksilöintinumero;

5) rungon suurin pituus ja leveys;

6) rungon rakennusmateriaali;

7) rakennusvuosi ja käyttöönottovuosi;

8) valmistajan ilmoittama suurin nopeus;

9) valmistajan ilmoittama suurin sallittu henkilöluku tai valmistajan ilmoituksen puuttuessa luotettava arvio henkilöluvusta;

10) väri;

11) vesikulkuneuvolle annettu nimi;

12) pääasiallinen käyttökunta.

Vesikulkuneuvon moottorin tai moottoreiden teknisinä tietoina ja yksilöintitietoina rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) tyyppi;

2) merkki ja malli;

3) vuosimalli;

4) käyttöönottovuosi;

5) polttoaine;

6) valmistajan ilmoittama suurin moottoriteho kilowatteina;

7) tunniste- tai muu yksilöintinumero;

8) moottorin vaihtopäivä.

Koetunnuksella varustetusta vesikulkuneuvosta ei rekisteriin talleteta vesikulkuneuvon ja moottorin teknisiä eikä yksilöintitietoja.

4 §
Rekisteriin talletettavat vesikulkuneuvon rekisteröintitiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröintitietoina rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) rekisteritunnus tai koetunnus;

2) rekisteröintitapahtuman luonne;

3) rekisteristä poistamisen syy;

4) rekisteritodistuksen kaksoiskappaleen antamispäivä;

5) omistusoikeuden saannon laatu;

6) hallintaoikeuden laatu;

7) vireilletulo- ja rekisteröintipäivä;

8) rekisterinpitäjää koskevat tiedot;

9) lisätiedot kuten yhteyshenkilöt;

10) rekisteritodistuksen tekniset tunnistetiedot.

5 §
Rekisteriin talletettavat muut tiedot

Jos rekisterinpitäjä saa ulosottoviranomaiselta tiedon vesikulkuneuvoon kohdistuvasta ulosotosta tai muusta täytäntöönpanotoimesta, voidaan rekisteriin tallettaa tieto tästä toimenpiteestä, toimenpiteen päivämäärästä ja viranomaisesta, jolta tieto on saatu.

Jos rekisterinpitäjä saa poliisilta tiedon vesikulkuneuvon tai sen moottorin anastamisesta, voidaan rekisteriin tallettaa tieto anastuksesta, anastuksen ilmoituspäivästä ja viranomaisesta, jolta tieto on saatu.

6 §
Rekisteritodistukseen merkittävät tiedot

Vesikulkuneuvon rekisteritodistukseen merkitään seuraavat rekisteriin talletetut tiedot:

1) vesikulkuneuvotyyppi;

2) rekisteritunnus;

3) vesikulkuneuvon merkki ja malli;

4) vesikulkuneuvon runkonumero tai muu yksilöintinumero;

5) rungon suurin pituus ja leveys;

6) suurin sallittu tai arvioitu henkilöluku;

7) moottorin tyyppi, merkki ja malli sekä tunnistenumero tai muu yksilöintinumero;

8) omistajan ja haltijan nimi;

9) rekisteröintipäivämäärä;

10) rekisteritodistuksen antajaa koskevat tiedot;

11) rekisteritodistuksen tekniset tunnistetiedot.

Koetunnuksen saaneen elinkeinonharjoittajan rekisteritodistukseen merkitään seuraavat tiedot:

1) koetunnus;

2) elinkeinonharjoittajan nimi ja Y-tunnus;

3) rekisteritodistuksen antamispäivä;

4) rekisteritodistuksen antajaa koskevat tiedot;

5) rekisteritodistuksen tekniset tunnistetiedot.

7 §
Rekisteritunnus ja koetunnus

Rekisteröitävä vesikulkuneuvo saa rekisteritodistukseen merkityn rekisteritunnuksen, joka muodostuu kirjaimesta ja numerosarjasta siten, että tunnuksen kirjainosana on A, H, K, L, M, O, R, S, T, U, V tai X. Elinkeinonharjoittajalle annettavan koetunnuksen kirjainosa on E.

Rekisteritunnus määräytyy sattumanvaraisesti. Maistraatti voi kuitenkin hakemuksesta antaa vesikulkuneuvoa varten tietyn tunnuksen.

Tunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne hyvin erottuvat taustastaan.

Tunnuksen numero- ja kirjainkorkeuden tulee olla vähintään 7,5 senttimetriä ja viivaleveyden vähintään 1,5 senttimetriä. Numeroiden välin tulee olla vähintään 2 senttimetriä sekä kirjain- ja numero-osan välin vähintään 4 senttimetriä ja korkeintaan 10 senttimetriä.

Tunnuskilven tulee olla suorakaiteen muotoinen, vähintään 12 senttimetrin korkuinen ja ulottua vähintään 2,5 senttimetriä tunnuksen kummallekin puolelle.

8 §
Vesikulkuneuvoon liittyvien tietojen käyttö otantaperusteena

Tietoja mielipide- tai markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin taikka muuhun osoitepalveluun luovutettaessa voidaan otantaperusteena käyttää 3 §:n mukaisia vesikulkuneuvon ja moottorin teknisiä ja yksilöintitietoja sekä 4 §:ssä mainittua rekisteritunnusta, rekisteröintipäivää ja rekisteröintitapahtuman luonnetta koskevaa tietoa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Merenkulkuneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.