640/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (273/2007) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki, tarkoitetun perustason ammattipätevyyskoulutuksen, siihen liittyvän teoriakokeen sekä sen jälkeisen jatkokoulutuksen sisällöstä, määristä ja muista niiden toteuttamisen sekä ammattipätevyyden osoittamisen vaatimuksista. Säännökset eivät koske ajokortin suorittamiseksi vaadittavaa kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa, joista säädetään tieliikennelaissa (267/1981).

Tässä asetuksessa säädetään myös Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä.

2 luku

Kuorma- ja linja-auton kuljettajia koskevat säännökset

2 §
Perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisältö

Kuorma-auton ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteita vahvistaessaan Opetushallituksen on noudatettava, mitä oppiaineista maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY, jäljempänä ammattipätevyysdirektiivi, liitteen I jaksossa 1 ja tässä luvussa säädetään.

Koulutukseen sisältyy opetusta kuorma- ja linja-autonkuljettajille yhteisesti ja erikseen tarkoitetuissa oppiaineissa sekä saatua opetusta vastaava ammattipätevyyslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu koe.

Koulutuksen tulee sisältää tarkoituksenmukaisessa suhteessa käytännön ja teorian opetusta siten, että saavutetaan perustason ammattipätevyyden edellyttämä osaaminen. Koulutukseen on sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan edistämiseksi sekä liikenteen riskitekijöiden tunnistamisen kehittämiseksi, vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.

Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymän koulutuskeskuksen on annettava opiskelijalle todistus säädetyn opetuksen saamisesta kokeen suorittamista varten. Todistus annetaan Ajoneuvohallintokeskuksen lomakkeella.

3 §
Opetuksen määrä perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 280 tuntia, josta vähintään 20 tuntia on oltava henkilökohtaista ajo-opetusta. Nopeutetussa koulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 140 tuntia, josta vähintään 10 tuntia on oltava henkilökohtaista ajo-opetusta. Henkilökohtaisesta ajo-opetuksesta enintään kahdeksan tuntia tai nopeutetussa koulutuksessa enintään neljä tuntia saadaan antaa simulaattorilla, joka on hyväksytty ajokorttikoulutuksen ajo-opetukseen, tai erityisellä harjoitteluradalla.

Koulutukseen on sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta vähintään 20 tuntia, nopeutetussa koulutuksessa vähintään 14 tuntia. Opetuksesta vähintään seitsemän tuntia on kummassakin tapauksessa oltava käytännön harjoituksia. Ennakoivan ajamisen käytännön harjoitukset eivät sisälly 1 momentissa tarkoitettuihin henkilökohtaisen ajo-opetuksen määriin.

4 §
Perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisältö ja opetuksen määrä ammattipätevyyttä laajennettaessa

Jos kuljettajalla on ammattipätevyyslain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla saavutettu joko kuorma-auton kuljettajan tai linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, hän voi saavuttaa toisenkin ammattipätevyyden osallistumalla 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tätä pätevyyttä erityisesti koskevaan opetukseen sekä suorittamalla opetusta vastaavan kokeen.

Opetuksen kokonaismäärä on 70 tuntia, josta vähintään viisi tuntia on oltava henkilökohtaista ajo-opetusta. Nopeutetussa koulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia, josta vähintään kolme tuntia on oltava henkilökohtaista ajo-opetusta.

Opetukseen on sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta käytännön harjoituksina vähintään seitsemän tuntia. Ennakoivan ajamisen käytännön harjoitukset eivät sisälly henkilökohtaisen ajo-opetuksen määriin.

5 §
Liikenneyrittäjäpätevyyden hyväksilukeminen perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/26/EY mukaisen liikenneyrittäjäpätevyyden saavuttaminen saadaan lukea hyväksi opetuksen vähennyksenä muussa perustason ammattipätevyyskoulutuksessa kuin nopeutetusti annetussa koulutuksessa siten kuin 2 momentissa säädetään. Hyväksi lukeminen ei koske koetta.

Liikenneyrittäjäpätevyys luetaan hyväksi linja-auton kuljettajan koulutuksessa 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun direktiivin liitteen I kohdassa 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 ja 3.8 tarkoitetussa opetuksessa ja kuorma-auton kuljettajan koulutuksessa kohdassa 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.6 ja 3.7 tarkoitetussa opetuksessa siltä osin kuin saatu opetus kattaa yhteisiä aihepiirejä ja vastaa opetussuunnitelman mukaisia opetuksen sisältöjä. Korvattavan koulutuksen määrä on enintään 24 tuntia. Koulutuskeskus päättää hyväksilukemisesta.

6 §
Koe

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Kokeen vaiheittain suorittamisesta säädetään ammattipätevyyslain 6 §:n 1 momentissa.

Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kielet ovat suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu.

Ammattipätevyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti järjestettävään kokeeseen ilmoittautuvan on esitettävä tämän asetuksen 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu todistus opetuksen saamisesta.

7 §
Jatkokoulutuksen sisältö ja toteutus

Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa, ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa oppiaineissa. Opetukseen on kuitenkin aina sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta vähintään seitsemän tuntia.

Opetus on saatava sen ammattipätevyyden voimassaolojakson aikana, jonka jatkamiseksi jatkokoulutus suoritetaan tai, jos ammattipätevyyden voimassaolo on lakannut, ammattipätevyyskortin tai ajokorttimerkinnän hakemista edeltävän viiden vuoden aikana. Edellä 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen suorittaneen kuljettajan jatkokoulutusvelvollisuus määräytyy saavutetun uuden pätevyyden mukaisesti.

Jatkokoulutuksessa käytettävän simulaattorin tulee täyttää 16 §:n 1 momentissa säädetyt opetus- ja havaintovälineitä koskevat yleiset vaatimukset ja soveltua mainitun pykälän 3 momentin opetusmenetelmiä koskevien vaatimusten mukaisesti annettavaan opetukseen.

Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen.

8 §
Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevan toimiminen kuljettajana

Ammattipätevyyslain 6 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa olevan toimiminen kuljettajana edellyttää, että koulutuskeskus on hyväksynyt kuljettajana toimimisen. Hyväksyminen voi koskea sekä koulutuksen aikana että koulutusjaksojen välisinä loma-aikoina tapahtuvia ajoja Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Koulutuskeskuksen antaman hyväksymisasiakirjan mukana pitämisestä ajettaessa, sen esittämisestä valvonnassa ja sen käyttämisestä kuljettajan kelpoisuuden toteamiseen ajoneuvoa kuljetettavaksi luovutettaessa säädetään ammattipätevyyslain 17 §:n 2 ja 3 momentissa.

9 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen

Ammattipätevyyskorttia haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta tai sen nimeämältä palveluntuottajalta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa;

2) perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta; ja

3) kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa.

Jos ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella, tieto jatkokoulutuksen suorittamisesta merkitään ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteella. Hakemuksen liitteistä on muuten voimassa, mitä 2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 3 momentissa säädetään.

10 §
Ammattipätevyyttä osoittava merkintä ammattipätevyyskortissa

Ammattipätevyyden osoittava merkintä sisältää ammattipätevyysdirektiivin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön yhdenmukaistetun koodin 95 ja päivämäärän, johon asti perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai jatkokoulutuksen suorittamiseen perustuva ammattipätevyys on voimassa. Merkintä tehdään ammattipätevyyttä vastaavasta ajokorttiluokasta tehdyn merkinnän viereen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päivämäärä on viisi vuotta perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai jatkokoulutuksen suorittamisesta annetusta todistuksesta taikka edellisen merkinnän päivämäärästä, jos uutta ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella aikaisintaan kuusi kuukautta ennen edellisen määräajan päättymistä. Jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, määräaika luetaan viimeisen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta.

11 §
Ammattipätevyyskortin myöntäminen sekä kortin hävittäminen

Ammattipätevyyskortti myönnetään 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajaksi, kuitenkin enintään siihen saakka, johon hakijan ajo-oikeus on voimassa.

Ammattipätevyyskortin luovuttamisen edellytyksenä on, että hakija esittää ajokorttinsa. Ammattipätevyyskorttia ei saa luovuttaa, jos kuljettaja on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka, jos hänellä on ennestään merkintä vastaavasta ammattipätevyyden voimassaolojaksosta ajokortissaan. Kun ammattipätevyyskortti luovutetaan aikaisemman ammattipätevyyskortin myöntämispäätös raukeaa ja kortin voimassaolo päättyy. Mainittu kortti on luovutettava kortin myöntäjälle, kun uusi kortti luovutetaan. Hakijan, jolla on ennestään samaa ammattipätevyyden voimassaolojaksoa koskeva merkintä ajokortissaan, on ennen ammattipätevyyskortin luovuttamista haettava poliisilta uutta ajokorttia, jossa ei ole merkintää ammattipätevyydestä.

Ammattipätevyyslain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Ajoneuvohallintokeskuksen lomakkeella, ja se on voimassa enintään yhden kuukauden. Asiakirjan luovuttamisen esteistä on voimassa mitä 2 momentissa säädetään.

Jos ammattipätevyyskorttia ei ole noudettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja kortti voidaan hävittää. Kortin myöntäjä voi haltijan pyynnöstä peruuttaa ammattipätevyyskortin. Kortin myöntäjälle luovutettu ammattipätevyyskortti saadaan hävittää.

Tässä pykälässä tarkoitetusta kortin tai väliaikaisen asiakirjan luovuttamisesta ja kortin hävittämisestä on ilmoitettava ajoneuvoliikennerekisteriin.

12 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin kaksoiskappale

Jos kuljettajan ammattipätevyyskortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä hakijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan ammattipätevyyskortin myöntämistä koskevia säännöksiä noudattaen antaa ammattipätevyyskortin kaksoiskappale.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyslain 18 §:n 1 momentin mukainen kortti on annettu muussa ETA-valtiossa, sen korvaavan ammattipätevyyskortin myöntämisen edellytyksenä on, että kuljettajalla on mainitun lain 16 §:n mukaan oikeus koulutuksen suorittamiseen Suomessa, hänellä on täällä voimassa oleva ajo-oikeus ja hänen ammattipätevyytensä on voimassa. Korttia myönnettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattipätevyyskortin hakemisesta ja luovuttamisesta 9 ja 10 § säädetään.

Kaksoiskappaleen tai 2 momentissa tarkoitetun korvaavan kortin saamista koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetusta perusteesta ja ammattipätevyyskortti, jos se on tallella. Jos kadonnut kortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava kortin myöntäjälle tai poliisille. Kortin myöntäjälle tai poliisille luovutettu kortti saadaan hävittää.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kortti annetaan alkuperäistä ammattipätevyyskorttia vastaavaksi ajaksi. Kaksoiskappaleeseen merkitään juoksevaa numerointia käyttäen annettujen kaksoiskappaleiden lukumäärä. Tieto kortin tai sen kaksoiskappaleen antamisesta ja 3 momentissa tarkoitetun kortin luovuttamisesta tai hävittämisestä on ilmoitettava ajoneuvoliikennerekisteriin.

13 §
Hakemus ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekemiseksi ajokorttiin

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista. Jos hakijalla ei ole ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevaa vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, hänen on haettava ajokortin sijasta kuljettajan ammattipätevyyskorttia.

Ajokorttilupahakemus tehdään hakijan asuinpaikan poliisille noudattaen soveltuvin osin, mitä ajokorttiluvan hakemisesta tieliikennelaissa ja sen nojalla säädetään. Merkintä tehdään ajokorttiin ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteella.

Jos kuljettaja 12 §:n 1 tai 2 momentissa mainitusta syystä hakee ammattipätevyyttä koskevan merkinnän tekemistä ajokorttiin, menettelystä on voimassa mitä tämän pykälän 1 ja 2 momentissa sekä mainitun 12 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään.

Ajokorttiin tehtävästä ammattipätevyysmerkinnästä on voimassa mitä 10 §:ssä säädetään. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ajokortin ja väliaikaisen ajokortin luovuttamisesta on voimassa mitä tieliikennelaissa ja sen nojalla säädetään.

Jos hakijalla on ennestään kuljettajan ammattipätevyyskortti, sen myöntämispäätös raukeaa ja kortin voimassaolo päättyy, kun ammattipätevyysmerkinnän sisältävä ajokortti luovutetaan. Ammattipätevyyskortti on luovutettava poliisille, kun ajokortti luovutetaan. Poliisille luovutettu ammattipätevyyskortti saadaan hävittää. Ajokortin ja ammattipätevyyskortin luovuttamisesta sekä ammattipätevyyskortin hävittämisestä on ilmoitettava ajoneuvoliikennerekisteriin.

14 §
Ammatillisen pätevyyden osoittaminen muun kuin ETA-valtion kansalaisen kohdalla

Ammattipätevyyslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuna asiakirjana ammattipätevyydestä pidetään muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa kuorma-autonkuljettajalle annettua neuvoston asetusten (ETY) N:o 881/92 ja (ETY) N:o 3118/93 muuttamisesta kuljettajatodistuksen käyttöön ottamiseksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 484/2002 tarkoitettua kuljettajatodistusta edellyttäen, että ETA-valtio, jossa ammattipätevyyslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu yritys sijaitsee, ei vaadi kuljettajalta muuta ammattipätevyyden osoittavaa asiakirjaa.

15 §
Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset

Opettajalla on ammattipätevyyslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut didaktiset ja pedagogiset tiedot, jos hänellä on liikenneopettajalupa, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 22 §:ssä säädetyt opettajan pedagogiset opinnot tai muu riittävä pedagoginen pätevyys. Jatkokoulutuksessa voidaan hyväksyä myös muu annettavaan koulutukseen soveltuva pedagoginen pätevyys, kuten työpaikkaohjaajan koulutus. Edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettu riittävä alan tuntemus on opettajalla, jolla on opetustehtävän edellyttämät tiedot ja ammattitaito sekä perehtyneisyys kuljetusalan säädöksiin, määräyksiin ja käytäntöihin.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava poliisin myöntämä liikenneopettajalupa. Puolustusvoimien antamassa koulutuksessa hyväksytään myös puolustusvoimien liikenneopettajakelpoisuus ja -lupa. Liikenneopettajaluvan lisäksi opettajalla on oltava voimassa opetuksen mukainen kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä joko

1) vähintään yhden vuoden kokemus C-, CE- tai D-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana; tai

2) linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto taikka kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa/osaamisalalla suoritettu logistiikan perustutkinto.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetuksesta vastaavan johtajan vaatimuksista on voimassa, mitä 2 momentissa säädetään ajo-opetusta antavan opettajan vaatimuksista. Jatkokoulutuksessa opetuksesta vastaavalla johtajalla on oltava 1 momentissa tarkoitettu opettajan pätevyys ja tehtävän edellyttämät tiedot, ammattitaito sekä perehtyneisyys alaan.

16 §
Opetusvälineitä ja -menetelmiä sekä oppitunnin kestoa koskevat vaatimukset

Opetus- ja havaintovälineiden on mahdollistettava koulutusohjelman mukaiset kuormaamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät harjoitukset sekä muut tiedollisen ja taidollisen osaamisen opetusaiheet.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa käytettävän simulaattorin on oltava ajokorttikoulutuksen ajo-opetukseen hyväksytty.

Koulutuksessa käytettävien opetusmenetelmien on mahdollistettava koulutuksen toteuttaminen opetusta ja sen antamista sekä toiminnan yleistä järjestämistä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tässä luvussa tarkoitettu tunti ajo-opetusta on kestoltaan vähintään 50 minuuttia. Tunti muuta opetusta on kestoltaan vähintään 45 minuuttia.

17 §
Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskeva hakemus ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksyminen

Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen lupaa haettaessa kopio ammattipätevyyslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta järjestämisluvasta tai autokoululuvasta taikka selvitys mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta koulutuksen järjestäjästä;

2) pelkästään jatkokoulutukseen lupaa haettaessa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteristä taikka yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt sekä selvitys edellytyksistä hakemuksessa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

3) selvitys siitä, että koulutuskeskuksessa on opetuksesta vastaavan johtajan tehtävä sekä selvitys opetuksesta vastaavan johtajan kelpoisuudesta ja 15 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

4) selvitys opettajien kelpoisuudesta ja 15 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

5) 2 §:ssä tarkoitettujen oppiaineiden mukaisesti laadittu koulutusohjelma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;

6) selvitys opetuksessa käytettävästä ajoneuvokannasta sekä muista opetusvälineistä ja niiden soveltuvuudesta tässä luvussa tarkoitettuun koulutukseen;

7) selvitys koulutuksen järjestämispaikoista ja oppilasmääristä.

Jos ammattipätevyyslain 10 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitettu perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen oikeutettu hakee lupaa pelkästään jatkokoulutuksen antamiseen, hakemukseen on 1 momentin 2 kohdasta poiketen liitettävä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu selvitys.

Ajoneuvohallintokeskus voi myös eri hakemuksesta hyväksyä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun koulutusohjelman jatkokoulutukseen. Hakijana voi olla muukin kuin koulutuskeskus tai sellaiseksi hakeva. Opetusministeriön hyväksymän koulutuskeskuksen on ennen jatkokoulutuksen käynnistämistä haettava Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksyminen koulutusohjelmalleen tai noudatettava sen aiemmin hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa.

Koulutuskeskuksen ja 3 momentissa tarkoitetun koulutusohjelman hyväksymiseen voidaan liittää ehtoja. Edellä 3 momentissa tarkoitettu koulutusohjelman vahvistaminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Koulutuskeskuksessa on ylläpidettävä luetteloa opettajista ja opetuksesta vastaavasta johtajasta.

18 §
Kokeen arvioijaa koskevat vaatimukset

Kokeen arvioijalla tulee olla riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koulutusvaatimusten ja kuljetusalan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Ammattiosaamisen tai näyttötutkinnon näytön osana suoritettavan kokeen arvioijalla on oltava kyseisen näytön arvioijan kelpoisuus.

3 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen on toimitettava ammattipätevyyslain 23 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Ajoneuvohallintokeskukselle tai sen osoittamalle palvelun tuottajalle tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin merkitsemistä varten.

Koulutuskeskuksen on ilmoitettava:

1) jatkokoulutuksen järjestämisen ajankohdasta ja koulutuspaikasta sekä käytettävästä ohjelmasta;

2) jatkokoulutuksen tai sen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä annetun opetuksen määrästä ja siihen sisältyneestä ennakoivan ajamisen opetuksesta;

3) henkilön ilmoittautumisesta perustason ammattipätevyyskoulutukseen;

4) perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta ja koulutuksessa annetun opetuksen määrästä;

5) 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun opetustodistuksen antamisesta, jos kysymyksessä on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus.

Poliisin on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle ammattipätevyyden merkitsemisestä ajokorttiin.

Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja noudattaen lisäksi, mitä ilmoituksen tekemisestä on koulutuskeskuksen hyväksymisen yhteydessä tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus kahden viikon kuluessa opetuksen antamisesta.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan linja-auton kuljettajille tarkoitetussa koulutuksessa ja heidän ammattipätevyyteensä 10 päivästä syyskuuta 2008 ja kuorma-auton kuljettajille tarkoitetussa koulutuksessa ja heidän ammattipätevyyteensä 10 päivästä syyskuuta 2009.

21 §
Siirtymäsäännökset

Jos linja-auton kuljettajan ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008, ajo-oikeuden haltijalta ei vaadita linja-auton kuljettajan ammattipätevyyttä varten linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta, mutta hänen on saatava säädetty jatkokoulutus ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa mainitusta päivämäärästä. Kuljettajan on 10 päivästä syyskuuta 2013 lukien osoitettava ammattipätevyyden voimassaolo siten kuin ammattipätevyyden osoittamisesta saadun koulutuksen perusteella säädetään. Jos ammattipätevyyskorttia tai uutta ajokorttia, jossa on merkintä ammattipätevyydestä, haetaan aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 10 päivää syyskuuta 2013, ammattipätevyys merkitään jatkumaan säädetyn ajan tästä päivämäärästä lukien. Muussa tapauksessa ammattipätevyys jatkuu säädetyn ajan jatkokoulutustodistuksen tai, jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, viimeisen todistuksen antamisesta. Ammattipätevyyskortin voimassaolosta on voimassa mitä 2 luvussa säädetään, ja ajo-oikeuden voimassaolosta on voimassa, mitä tieliikennelaissa ja sen nojalla säädetään.

Jos kuorma-auton kuljettajan ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2009, ajo-oikeuden haltijalta ei vaadita kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä varten kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta, mutta hänen on saatava säädetty jatkokoulutus ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa mainitusta päivämäärästä. Kuljettajan on 10 päivästä syyskuuta 2014 lukien osoitettava ammattipätevyyden voimassaolo siten kuin ammattipätevyyden osoittamisesta saadun koulutuksen perusteella säädetään. Jos ammattipätevyyskorttia tai uutta ajokorttia, jossa on merkintä ammattipätevyydestä, haetaan aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 10 päivää syyskuuta 2014, ammattipätevyys merkitään jatkumaan säädetyn ajan tästä päivämäärästä lukien. Muussa tapauksessa ammattipätevyys jatkuu säädetyn ajan jatkokoulutustodistuksen tai, jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, viimeisen todistuksen antamisesta. Ammattipätevyyskortin voimassaolosta on voimassa mitä 2 luvussa säädetään, ja ajo-oikeuden voimassaolosta on voimassa, mitä tieliikennelaissa ja sen nojalla säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ajo-oikeuden haltija voi kuitenkin mainituissa momenteissa säädetystä poiketen osallistua mainituissa momenteissa tarkoitettuun ensimmäiseen jatkokoulutukseen aikaisintaan 10 päivästä syyskuuta 2007 lukien. Linja-auton kuljettajalle ennen 10 päivää syyskuuta 2008 annettu todistus jatkokoulutuksesta tai sen jaksosta on voimassa 10 päivään syyskuuta 2013 asti ja kuorma-auton kuljettajalle ennen 10 päivää syyskuuta 2009 annettu todistus jatkokoulutuksesta tai sen jaksosta on voimassa 10 päivään syyskuuta 2014 asti.

Tämän asetuksen 2 luvussa säädetyn estämättä opettajana perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa opetusministeriön koulutuskeskukseksi hyväksymässä ammatillisessa oppilaitoksessa tai Ajoneuvohallintokeskuksen koulutuskeskukseksi hyväksymässä autokoulussa voi toimia liikenneopettaja, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut:

1) CE- tai D-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai autokoulussa vähintään yhden vuoden ajan, taikka

2) C-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa ammatillisessa oppilaitoksessa vähintään yhden vuoden tai autokoulussa vähintään kahden vuoden ajan.

Tämän asetuksen 2 luvussa säädetyn estämättä opettajana puolustusvoimissa järjestettävässä perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa voi toimia 4 momentissa tarkoitettu opettaja tai opettaja, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut puolustusvoimien raskaan kaluston ajokorttia varten annettavassa kuljettajakoulutuksessa vähintään yhden vuoden ajan.

Mitä tämän pykälän 4 ja 5 momentissa todetaan opettajan kelpoisuudesta, koskee myös opetuksesta vastaavana johtajana toimimista perustason ammattipätevyyskoulutuksessa.

Tämän pykälän 4 ja 5 momentissa tarkoitetulta opettajalta ja 6 momentissa tarkoitetulta opetuksesta vastaavalta johtajalta ei vaadita perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista erikseen. Hänen on kelpoisuutensa voimassa pitämiseksi suoritettava kuorma- ja linja-auton kuljettajille tarkoitettu jatkokoulutus, siten kuin siitä ammattipätevyyslaissa säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY (32003L0059); EYVL N:o L 226, 10.9.2003, s. 4

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.