636/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 §:n, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, ympäristönsuojelulain 22 § osaksi laeissa 252/2005 ja 814/2005, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § osaksi laissa 618/2006 sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 11 § laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 4 artiklassa ja liitteen III kohdassa A tarkoitettujen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten sekä asetuksen 5 artiklan ja liitteen IV hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten asetuksen 25 artiklassa tarkoitetusta valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luontodirektiivillä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY;

2) suoralla tuella tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;

3) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta sekä ympäristötuen erityistukea.

2 luku

Valvonta

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään.

4 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisena koordinointiviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.

5 §
Valvontaviranomaiset

Valvontaviranomaisena toimii työvoima- ja elinkeinokeskus siten kuin soveltamisasetuksen 42 artiklassa säädetään.

Toimivaltaisella ympäristöviranomaisella on mahdollisuus tarvittaessa osallistua työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilatukiasetuksen liitteen III kohdassa A tarkoitettuihin ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamiseen kohdistuviin tarkastuksiin. Työvoima- ja elinkeinokeskus neuvottelee toimivaltaisen alueellisen ympäristökeskuksen kanssa tarkastuksiin osallistumisesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä III ja IV tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

6 §
Valvonnan laajentaminen

Jos jonkin muun kuin tässä asetuksessa tarkoitetun tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tässä asetuksessa tarkoitettuja säännöksiä, valvontaviranomaisen on laajennettava tarkastus tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn säädöksen tai hallinnollisessa tarkastuksessa soveltamisasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 33 ja 34 alakohdassa määritellyn vaatimuksen tai standardin osalta.

3 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

7 §
Pohjavesialueet

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan pohjavesialueilla sijaitsevalla maatalousmaalla on noudatettu pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta annettua valtioneuvoston päätöstä (364/1994) sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:n säännöksiä pohjavesien suojelusta.

8 §
Puhdistamolietteen käyttö

Valvonnassa on tarkastettava, että puhdistamolietettä vastaanottaneella tilalla on noudatettu puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettua valtioneuvoston päätöstä (282/1994).

9 §
Nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (931/2000).

10 §
Natura 2000 -alueen maatalousmaa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla, jolla on luontodirektiivin tai luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY perusteella Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella olevaa maatalousmaata, ei ole merkittävästi heikennetty Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteena olevia luontoarvoja.

11 §
Rauhoitetut lajit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu luontodirektiivin liitteen IV b kohdassa mainittujen kasvien luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisia rauhoitusmääräyksiä. Valvonnassa on lisäksi tarkastettava, että tilalla on noudatettu luonnonsuojelulain sekä metsästyslain (615/1993) mukaisia lintujen rauhoitusmääräyksiä ja ettei lintujen suojelun kannalta tärkeitä elinympäristöjä ole heikennetty tai hävitetty.

12 §
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (183/2006).

4 luku

Erinäiset säännökset

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen ja tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen säädetään tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 ja 67 artiklassa.

14 §
Ilmoitusvelvollisuus

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava tämän asetuksen 7―11 §:ään liittyvissä tarkastuksissa havaituista puutteista alueelliselle ympäristökeskukselle.

Asetuksen 7―9 §:ään liittyvissä tarkastuksissa havaituista puutteista on ilmoitettava lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

15 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

16 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemisestä säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 7 §:ssä.

17 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 4 päivänä toukokuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (323/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.