635/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (27/2007), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (32/2007), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2007 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (28/2007);

4) vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (511/2007);

5) vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (33/2007), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus;

6) vuodelta 2007 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (179/2007);

7) vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (29/2007);

8) vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta annettu valtioneuvoston asetus (295/2007).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettavien Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 3 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 4 luvun mukaisten tukien valvontaan.

Tätä asetusta sovelletaan lisäksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä kansallisten tukien laki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena siementuottajille maksettavaan, viljelyalaan perustuvaan siementuotannon kansalliseen tukeen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläinryhmällä emolehmiä, lypsylehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja, emakoita, karjuja, lihasikoja, nuoria siitosemakoita, nuoria siitoskarjuja, kanoja mukaan lukien emokanat, ankkaemoja, broileriemoja, hanhiemoja, kalkkunaemoja, tarhattuja fasaaniemoja, tarhattuja sorsaemoja, broilereita, ankkoja, hanhia, kalkkunoita, tarhattuja fasaaneja, tarhattuja sorsia, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia sekä muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (tilatukiasetus) mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan tilatukea koskevia vuosittaisia hoitotoimenpiteitä;

4) kansallisten tukien hallintoasetuksella vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (250/2007);

5) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota kesannoidaan tai pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

6) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

8) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26 kohdan mukaista viitelohkoa;

9) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

10) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

11) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

12) soveltamisasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004.

2 luku

Valvonta

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen soveltuvin osin, mitä tilatukiasetuksen 23 artiklassa ja soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetään.

4 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallisia kasvintuotannon tukia hakeneista maatiloista vähintään 5 prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Tiloista, jotka ovat hakeneet kansallista tukea naudoista, on valvottava vähintään 5 prosenttia. Kotieläintukien osalta on valvottava vähintään 10 prosenttia tiloista, jotka ovat hakeneet kansallista tukea:

1) sioista;

2) siipikarjasta;

3) hevosista;

4) uuhista; tai

5) kutuista.

Kotieläintukien osalta on valvottava vähintään 30 prosenttia tiloista, jotka ovat hakeneet nuorten siitossikojen tukea.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen soveltuvin osin, mitä soveltamisasetuksen 29 artiklassa ja kotieläintukien osalta 35 artiklassa säädetään.

7 §
Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan kasvulohkolla tukiehdon laiminlyönti, ehdon noudattamista on valvottava tilan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kyseinen ehto koskee.

8 §
Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mittauksessa noudatetaan, mitä Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus, 10―12 §:ssä säädetään.

9 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja karttoja.

10 §
Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien tarkastuksessa ja pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 8 §:ssä sekä kotieläintukien tarkastuksessa Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007), jäljempänä eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien tarkastaminen

11 §
Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan, mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

12 §
Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu kansallisten tukien hallintoasetuksen 11 §:ssä säädettyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

13 §
Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 11 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja.

4 luku

Kotieläintukien tarkastaminen

15 §
Eläinten tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava, että eläintuen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Laskentapäivien eläinmäärän perusteella määräytyvien kansallisten kotieläintukien valvonnassa on eläimistä pidetyn kirjanpidon avulla tarkastettava, että tilalla on laskentapäivänä ollut hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

16 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan, mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

17 §
Naudat

Valvonnassa noudatetaan, mitä nautojen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläinluetteloon, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastamisesta eläintukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

18 §
Eläimistä ja kutun maidontuotannosta pidettävä kirjanpito

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on pidetty eläimistä ja kutun maidontuotannosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa tilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

19 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen sekä uuhien ja kuttujen merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun sekä sikojen osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, ei tukea makseta ennen kuin tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja kutut on hylättävä valvonnassa, jos uuhia ja kuttuja ei ole merkitty tukiehtojen mukaisesti.

20 §
Uuhet

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä kirjanpidon ja tositteiden avulla, että tilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoaikana, on valvonnan yhteydessä tarkastettava, että uuhiluvun muutoksesta on ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin kansallisten tukien hallintoasetuksen 23 §:ssä säädetään.

21 §
Hevoset

Hevosille maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa on tarkastettava:

1) tilalla valvontahetkellä olevat hevoset;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti tuenmääräytymisajankohtana tilan eläinten kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin sekä muiden asiakirjojen perusteella; sekä

3) Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus tilalla oleviin hevosiin.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin merkitty hevonen ei ole rekisterin mukaan hakijan hallinnassa, eikä tukihakemuksen liitteeksi ole toimitettu selvitystä hevosen hallinnasta, tukea ei makseta.

22 §
Lihasiat ja lihasiipikarja

Lihasioille ja lihasiipikarjalle maksettavaa kansallista kotieläintukea valvotaan tuen määräytymisvuotta seuraavan vuoden aikana.

23 §
Nuoret siitossiat

Nuorista siitossioista maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa on tarkastettava, että tuki on myönnetty eläimestä enintään yhden kerran eläimen elinaikana.

24 §
Tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla noudatetaan kansallisten tukien hallintoasetuksen 16 §:n 1 momentissa säädettyä tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

5 luku

Seuraamukset

25 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa pinta-alan ja todetun kasvin osalta säädetään kansallisten tukien lain 18 §:ssä. Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisten lisäosien seuraamuksista säädetään kansallisten tukien lain 10 a §:n 2 momentissa.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia mutta kuitenkin enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria mutta enintään kuitenkin 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia mutta alle 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena; taikka

4) 50 prosenttia tai enemmän, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia mutta matalamman tukitason kasveja kuin hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

26 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos tilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 11 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja, alennetaan tilalle maksettavia pohjoisia tukia 1―5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, alennetaan tukea 15―100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

27 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla ei ole noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja, tukea ei makseta siltä alalta, joka ei täytä tuen ehtoja.

Jos viljelijää ei ole merkitty perunantuotannon kansallisen tukiasetuksen 7 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin, tukea ei makseta ennen kuin viljelijä on rekisteröitynyt.

28 §
Valvontaseuraamukset kotieläintuissa

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai muulla tavoin todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään kaksi eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli kaksi mutta enintään neljä eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; taikka

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on nolla.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärän muutos on yli neljä päivää, tilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

29 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään kansallisten tukien lain 19 ja 20 §:ssä.

30 §
Seuraamusten laskenta

Kasvintuotannon tuissa pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

Kotieläintuissa eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos eläinmäärinä määritetty erotus johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin prosentteina määritetty erotus, käytetään valvonnassa tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

31 §
Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemus hylätään, jos valvonta estyy soveltamisasetuksen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6 luku

Erinäiset säännökset

32 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentissa säädetään.

33 §
Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukiehtoja ole kierretty kansallisten tukien lain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa asetuksessa (213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

34 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tukea koskevassa asiassa tekemään päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

35 §
Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, lypsylehmille, hiehoille, teurastetuille hiehoille ja sonneille maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan Euroopan unionin nautapalkkioiden valvontojen yhteydessä. Kansallinen uuhituki valvotaan uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

36 §
Euroopan unionin tukien valvonta

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon tukia ja kotieläintukia Euroopan yhteisön tukien valvonnan yhteydessä on valvonnan toteuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa noudatettava, mitä soveltamisasetuksen 25 artiklassa säädetään valvonnan yleisistä periaatteista.

37 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun asian selvittämisen käynnistämisestä.

38 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan vuodelta 2006 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta 4 päivänä toukokuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (324/2006) sekä eläintukien valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (408/2006) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.