592/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensin mainittu on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetäänää yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 69, 113, 114 ja 123 artiklassa tarkoitettujen Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta.

Valvonta toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

2) Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamilla eläintuilla sonnipalkkiota, härkäpalkkiota, emolehmien tuotantopalkkiota, urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota sekä uuhipalkkiota ja uuhipalkkion lisäpalkkiota;

3) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

4) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

6) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

7) nautaeläinluettelollaää nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

8) tukitehtävälailla maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

2 luku

Valvonta

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemukset on tutkittavaää tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisin hallinnollisin tarkastuksin, joihin sisältyvät soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 26 artiklassa säädetään Euroopan yhteisön suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 34 artiklassa.

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeinokeskustenäää tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen saajalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen 35 artiklassa säädetään.

Emolehmien tuotantopalkkion osalta tarkastetaan vain, täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset tilalla tarkastushetkellä olevien eläinten osalta.

7 §
Valvontapöytäkirja

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa on laadittava soveltamisasetuksen 28 ja 39 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus (valvontapöytäkirja). Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti. Samoja malleja käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.

Soveltamisasetuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.

Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

8 §
Valvonnan laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muulla tavalla työvoima- ja elinkeinokeskuksen tietoon tulee tässä asetuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien tukikelpoisuusedellytysten laiminlyönti, on valvonta laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

3 luku

Eläintuen ehtojen tarkastaminen

9 §
Nautojen korvamerkit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.

Valvonnassa ei hyväksytä nautoja, jotka eivät ole tukiehtojen mukaisesti korvamerkittyjä. Jos ainoa korvamerkki on irronnut ennen vuotta 1998 syntyneeltä naudalta tai myöhemmin syntyneen naudan molemmat korvamerkit ovat irronneet, on nauta hyväksyttävä valvonnassa, jos:

1) nauta pystytään tunnistamaan valvonnassa;

2) nauta on rekisteröity nautarekisteriin;

3) nauta on merkitty tilan nautaeläinluetteloon;

4) irronneen korvamerkin tilalle on ennen valvonnasta ilmoittamista tilattu korvamerkkiä;

5) irronneen korvamerkin jättämä reikä on nähtävissä naudan korvasta; sekä

6) naudan muut tukiehdot täyttyvät.

10 §
Nautojen rekisteröinti

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla olevat naudat on rekisteröity nautarekisteriin siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.

Rekisteröityjen nautojen lukumäärän on vastattava tilalla olevien nautojen lukumäärää rekisteröinnille annettu ilmoitus- ja rekisteröintiaika sekä valvonnan ajankohta huomioon ottaen. Valvonnassa ei hyväksytä:

1) tilalla olevaa rekisteröimätöntä nautaa;

2) tilalle rekisteröityä nautaa, joka ei ole valvontahetkellä tilalla; tai

3) nautaa, jonka rekisteröinti on tehty myöhästyneenä valvonnasta ilmoittamisen jälkeen.

Nauta hylätään valvonnassa, jos nautarekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita. Nautaa ei kuitenkaan hylätä virheellisten tai puutteellisten tietojen takia, jos:

1) tuen hakija näyttää lähettäneensä Maatalouden Laskentakeskus Oy:lle sisällöltään oikean ilmoituksen virheen kohteena olevasta tietojen muutoksesta ennen valvonnasta ilmoittamista tai, jos valvonnasta ei ole etukäteen ilmoitettu, ennen valvonnan suorittamista;

2) urospuolisen naudan rotu tai käyttötapa on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin;

3) ennen vuotta 1996 syntyneeltä naudalta puuttuu tiedoista syntymäaika; taikka

4) ennen vuotta 1996 ostetulta naudalta puuttuu tiedoista ostopäivä.

11 §
Nautaeläinluettelo

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on rekisteröintiasetuksen 10 §:n mukainen nautaeläinluettelo ja tilalla olevat naudat on merkitty nautaeläinluetteloon siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Nautaeläinluetteloon merkittyjen ja tilalla olevien nautojen lukumäärän on vastattava toisiaan.

Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, voidaan nautaeläinluettelon tiedot hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa.

12 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkittyjen tietojen paikkansapitävyys on tarkastettava osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen avulla soveltamisasetuksen 35 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti.

Osto- ja myyntitositteeseen merkityn osto- tai poistopäivän on oltava sama kuin nautaeläinluetteloon merkitty ja nautarekisteriin ilmoitettu päivä, ja tositteessa on oltava eläimen EU-tunnus. Tosite, johon ei ole merkitty eläimen EU-tunnusta, voidaan hyväksyä valvonnassa, jos eläinlaji, sukupuoli ja teuraspaino ovat samat kuin eläimellä.

Jos eläimen osto- ja myyntitositteissa on puutteita tai tositteita ei ole, noudatetaan mitä soveltamisasetuksen 57 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään.

13 §
Tilallapitoaika ja -paikka

Valvonnassa on tarkastettava sonni- ja härkäpalkkion sekä uuhipalkkion tilallapitoajan noudattaminen.

Valvonnassa on tarkastettava, että eläin on hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä valvonnassa, jos tilallapitopaikkavelvoitteen alainen eläin ei ole hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa paikassa ja aika ilmoituksen tekemiselle nautarekisteriin on päättynyt.

14 §
Nautojen ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen

Valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset niiden nautojen osalta, joista on haettu Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa eläintukea. Edellytykset koskevat nautojen:

1) ikää;

2) sukupuolta;

3) rotua; sekä

4) poikimista.

Valvonnassa hylätään nauta, joka ei täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

15 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, ei tukea makseta, ennen kuin tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Valvonnassa on lisäksi tarkistettava, että viljelijä on pitänyt lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 10 §:ssä säädettyä tukiehdot täyttävää eläinluetteloa. Uuhet on hylättävä valvonnassa, jos uuhia ei ole merkitty tukiehtojen mukaisesti tai tilalla ei ole eläinmääräluetteloa lampaiden lukumäärästä.

4 luku

Seuraamukset

16 §
Valvontaseuraamukset

Eläintuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 57―63 artiklassa.

17 §
Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan, mitä tukitehtävälain 2 §:n 3 momentissa sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 9 §:ssä säädetään.

19 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.

20 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan eläintukien valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (408/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.