538/2007

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13 päivänä maaliskuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 37 §,

muutetaan 2 §:n 2, 4 ja 5 kohta, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin 6 kohta, 14 §:n 9 kohta, 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentin 4 kohta, 32 ja 34 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2, 4 ja 5 kohta, 28 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentin 4 kohta ja 34 §:n 2 momentti asetuksessa 275/2005, sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta, 14 §:ään uusi 10 kohta ja asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;


4) RID-direktiivillä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 96/49/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/90/EY;

5) ADR-direktiivillä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 94/55/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/89/EY;


4 §
Sovellettavat kansainväliset sopimukset

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden maiden välillä ovat voimassa RID-määräykset.


6 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Käsimatkatavarana ja kirjattuna matkatavarana saa kuljettaa pieniä määriä vaarallisia aineita, jos ne eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa muille matkustajille tai kuljetusta suorittavalle rautatieyritykselle. Kuljetettavista määristä säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella.


9 §
Kuljetuksen suorittaja

Kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan on lisäksi lähtöpaikalla riittävin pistokokein erityisesti:


6) varmistettava, että vaunulle määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty;

7) huolehdittava, että Ratahallintokeskuksella on kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy 16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin; Ratahallintokeskus määrittelee tietojen välitystavan kuljetuksen suorittajan kanssa solmimassaan rautatielaissa (555/2006) tarkoitetussa radan käyttösopimuksessa.


14 §
Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä

Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjää koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:


9) hänen on ennen ja jälkeen säiliövaunujen täyttöä nesteytetyllä kaasulla otettava huomioon täyttöä koskevat erityistarkastusvaatimukset;

10) täyttäessään vaarallista irtotavaraa vaunuun tai konttiin hänen on varmistettava, että täytössä sovelletaan ministeriön asetuksen liitteen luvun 7.3 säännöksiä.

16 a §
Ratahallintokeskus

Ratahallintokeskuksen on varmistettava, että:

1) järjestelyratapihojen turvallisuusselvitykset on tehty 32 §:n mukaisesti;

2) sillä on kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy seuraaviin tietoihin:

a) junan kokoonpano;

b) kuljetettavien vaarallisten aineiden YK-numerot;

c) vaarallista ainetta sisältävien vaunujen sijainti junassa;

d) kuorman paino.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot saa luovuttaa vain sellaisille, jotka tarvitsevat niitä turvallisuus-, turva- tai pelastustehtäviä varten.

27 §
Vaarallista ainetta sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla

Vaarallista ainetta sisältävän säiliövaunun tulee olla ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa alueella, johon on asiattomilta pääsy kielletty. Jos vaarallista ainetta sisältävää säiliövaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, säilyttämisestä on tehtävä ilmoitus paikallisille pelastusviranomaisille pelastusviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.


28 §
Valvontaviranomaiset

Rautatievirasto valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös tullilaitos ja rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Ensisijainen valvontavastuu myös tällöin on kuitenkin Rautatievirastolla.


29 §
Valvontaviranomaisten yhteistyö

Edellä 28 §:ssä mainittujen suomalaisten valvontaviranomaisten on ilmoitettava ulkomailla tapahtuneiden, vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden vaarantavien, toistuvien ja vakavien rikkomusten johdosta rautatieyritykselle tai lähettävälle yritykselle Suomessa määrätyistä seuraamuksista ulkomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ilmoittaminen perustuu Euroopan yhteisön säännöksiin tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin.

31 §
Henkilöstön koulutus

VAK-lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen tulee sisältää kuljetuksen vaatimukset kattavaa henkilön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa koulutusta. Koulutuksen tulee muodostua:


4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä koulutuksesta, jossa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan soveltuvaa koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä säteilysuojelusta ja varotoimenpiteistä rajoittamaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista;


32 §
Ratapihojen turvallisuusselvitykset

Rautatieviraston nimeämälle järjestelyratapihalle, jonka kautta kulkee suuria määriä vaarallisia aineita, on ratapihalla toimivien rautatieyritysten laadittava turvallisuusselvitys omalta osaltaan ja toimitettava se Ratahallintokeskukselle. Ratahallintokeskus voi edellyttää, että rautatieyritykset laativat turvallisuusselvitykset tietyssä muodossa. Ratahallintokeskuksen tulee koota rautatieyritysten turvallisuusselvitysten perusteella turvallisuusselvitys koko ratapihalle ja huolehtia siitä, että kuvatut toiminnot muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Turvallisuusselvityksen sisältämästä pelastussuunnitelmasta tulee pyytää lausunto paikalliselta pelastusviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. Selvitys lausuntoineen tulee toimittaa Rautatievirastolle hyväksyttäväksi. Rautatieviraston on ilmoitettava selvityksen laatijoille turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätöksensä kohtuullisessa määräajassa.

Turvallisuusselvityksen laatijoiden tulee tarkastaa turvallisuusselvitys ja saattaa se ajan tasalle, jos:

1) ratapihan toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos;

2) onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioonotettavia seikkoja;

3) Rautatievirasto sitä pyytää.

Turvallisuusselvitys tulee kuitenkin tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vähintään joka viides vuosi. Päivitetty turvallisuusselvitys tulee toimittaa kunnan palopäällikölle ja alueelliselle ympäristökeskukselle.

Rautatieviraston on vähintään joka kolmas vuosi tarkastettava järjestelmällisesti ratapihat, joilta edellytetään turvallisuusselvitys. Tarkastuksiin on ainakin sisäisen pelastussuunnitelman osalta kutsuttava paikallinen pelastusviranomainen ja alueellinen ympäristökeskus.

34 §
Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu ministeriön asetuksen liitteen kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava ministeriön asetuksessa olevan mallin mukainen onnettomuusraportti Rautatievirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tutkinnasta säädetään erikseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ratapihojen turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voimaan. Ne on kuitenkin tarkistettava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n mukaisesti.

Komission direktiivi 2006/90/EY (32006L0090); EYVL N:o L 305, 4.11.2006, s. 6

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.