520/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti,

säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 9 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee säteilyvaaratilanteiden varalta laadittavia pelastuslain (468/2003) 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja pelastustoimen suunnitelmia.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa säteilyvaaratilanteella tarkoitetaan kaikkia tilanteita,

1) jotka johtuvat:

a) Suomessa 2 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai siinä tarkoitettujen toimintojen yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta, mikäli onnettomuudesta aiheutuu tai saattaa aiheutua merkittävä radioaktiivisten aineiden päästö tai suoran säteilyn vaara;

b) Suomessa tai ulkomailla havaituista epätavallisen korkeista radioaktiivisuusarvoista, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti väestön terveyteen;

c) muista kuin a kohdassa tarkoitetuista onnettomuuksista, jotka sattuvat 2 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai siinä tarkoitettujen toimintojen yhteydessä ja jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden päästön; sekä

d) muista onnettomuuksista, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden päästön;

2) joiden syy on 1 kohdan a ja c kohdassa tarkoitetuissa seuraavissa laitoksissa tai toiminnoissa:

a) ydinreaktori, sijainnista riippumatta;

b) ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos;

c) radioaktiivisen jätteen käsittelylaitos;

d) ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen jätteen kuljetus ja varastointi;

e) radioisotooppien tuotanto, käyttö, varastointi ja kuljetus maatalouden, teollisuuden ja lääketieteen sekä vastaaviin tieteen ja tutkimuksen tarkoituksiin sekä radioaktiivisten jätteiden hävittäminen; sekä

f) radioisotooppien käyttö avaruuslaitteiden voimanlähteenä.

Ilmaisuilla merkittävä radioaktiivisten aineiden päästö ja epätavallisen korkeat radioaktiivisuusarvot, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti väestön terveyteen tarkoitetaan tilanteita, joiden seurauksena väestön altistus voi ylittää säteilyasetuksessa (1512/1991) säädetyt säteilyannoksien raja-arvot.

Säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalla väestöllä tarkoitetaan väestöryhmää, jota varten viranomaiset ovat laatineet 1 kohdassa tarkoitetun säteilyvaaratilanteen varalta pelastuslain 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suunnitelmia.

Säteilyvaaratilanteessa tosiasiallisesti altistuneella väestöllä tarkoitetaan väestöryhmää, jota varten toteutetaan erityisiä suojelutoimenpiteitä säteilyvaaratilanteen yhteydessä.

3 §
Pelastussuunnitelmien sisältö

Pelastuslain 9 §:n 2 momentissa säädettyyn säteilyvaaratilanteen varalle laadittavaan pelastussuunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat tiedot:

1) viranomaisten tehtävät säteilyvaaratilanteessa;

2) vaarasta ilmoittaminen ja toimintaorganisaation hälyttäminen;

3) pelastustoiminnan johtaminen;

4) säteilyvalvonnan järjestelyt;

5) suojautumistoimenpiteet erilaisissa vaaratilanteissa;

6) terveydenhuollon toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa; sekä

7) tiedottaminen väestölle ja tiedotusvälineille sekä ennalta että säteilyvaaratilanteessa.

Lisäksi suunnitelmassa on selvitettävä, miten väestöä kuullaan pelastussuunnitelmaa laadittaessa, miten suunnitelmasta tiedotetaan säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle, miten suunnitelmaa ylläpidetään, miten toimintaorganisaatio koulutetaan ja miten toimintaa harjoitellaan.

Pelastuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut suunnitelmat on siltä osin kuin ne koskevat säteilyvaaratilannetta laadittava soveltuvin osin noudattamaan mitä 1 momentissa säädetään.

4 §
Ennalta annettavat tiedot

Pelastuslain 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen pelastusviranomaisten, alueen pelastustoimen ja ydinlaitoksen haltijan tulee yhdessä laatia säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle ennalta annettava tiedote, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) perustiedot radioaktiivisuudesta ja säteilyn vaikutuksesta ihmiseen sekä ympäristöön;

2) erilaiset säteilyvaaratilanteet ja niiden vaikutukset väestöön ja ympäristöön;

3) väestön hälyttämiseksi, suojelemiseksi ja auttamiseksi säteilyvaaratilanteessa suunnitellut toimenpiteet sekä tiedot näistä toimenpiteistä vastaavista viranomaisista;

4) ohjeet väestölle toiminnasta säteilyvaaratilanteissa.

Lääninhallituksen tulee valvoa, että 1 momentissa mainitut tiedot päivitetään jatkuvasti ja jaetaan vähintään kolmen vuoden välein säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle ja aina, kun niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tiedon on jatkuvasti oltava väestön saatavilla.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin tiedottamista säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle myös pelastuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa.

5 §
Säteilyvaaratilanteessa annettavat tiedot

Lääninhallituksen tulee valvoa, että pelastussuunnitelmat sisältävät seuraavat säteilyvaaratilanteessa tosiasiallisesti altistuneelle väestölle viipymättä ja toistuvasti annettavat tiedot:

1) tiedot kyseisestä vaaratilanteesta ja mahdollisuuksien mukaan sen luonteesta (alkuperästä, laajuudesta, todennäköisestä kehityksestä);

2) suojautumisohjeet, jotka voivat koskea mahdollisesti saastuneiden elintarvikkeiden käytön rajoittamista, yksinkertaisia puhdistusohjeita, suosituksia pysyä sisätiloissa, suoja-aineiden jakelua ja käyttöä, evakuointijärjestelyjä, tarvittavia erityisohjeita tiettyjä väestöryhmiä varten ja kehotuksia noudattaa viranomaisten ohjeita.

Jos säteilyvaaratilannetta edeltää varoitusvaihe, on tilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle jo tämän vaiheen aikana annettava tietoja ja ohjeita, kuten:

1) kehotus kuunnella radiota ja televisiota;

2) valmistavia ohjeita laitoksille, joille kuuluu erityistä kollektiivista vastuuta; ja

3) suosituksia erityisesti altistuville ammattiryhmille.

Edellä 1 ja 2 momentissa määritettyihin tietoihin on lisäksi sisällytettävä tieto toimenpiteistä vastaavasta viranomaisesta. Tietoja ja ohjeita on säteilyvaaratilanteessa käytettävissä olevan ajan rajoissa täydennettävä toistamalla radioaktiivisuutta ja sen vaikutuksia ihmisiin sekä ympäristöön koskevat perustiedot.

6 §
Pelastustehtäviin mahdollisesti osallistuville henkilöille annettavat tiedot

Asianosaisten pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten on huolehdittava siitä, että erilaisissa säteilyvaaratilanteissa pelastustehtäviin mahdollisesti osallistuvat 2 §:n 2 kohdassa määriteltyjen laitosten henkilöstöön kuulumattomat henkilöt saavat riittävää ja säännöllisesti päivitettyä tietoa osallistumisen terveydelle aiheuttamista vaaroista ja tarvittavista varotoimenpiteistä. Säteilyvaaratilanteessa tietoja tulee täydentää tilanteen vaatimusten mukaisesti.

7 §
Pelastussuunnitelmien testaaminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastussuunnitelman toimivuutta on testattava lääninhallituksen johdolla vähintään kolmen vuoden välein järjestettävissä viranomaisten ja laitoksen valmiusorganisaatioiden yhteisissä harjoituksissa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Valmiusjohtaja
Janne Koivukoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.