502/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 27 päivänä tammikuuta 2006 annetun työjärjestyksen (89/2006) 10 §, sekä

muutetaan 3, 5 ja 6 §, 9, 16, 22 §:n 2 momentti, 27, 33 a, 43 §:n 1 momentti ja 48 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 33 a § asetuksessa 498/2006, seuraavasti:

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ja yhteensovittaa ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä muut kauppa- ja teollisuusministerin, valtiosihteerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri ja kansliapäällikkö, osastopäälliköt, osastojen ulkopuolisten yksiköiden johtajat ja päälliköt tai näiden sijaiset samoin kuin ministerin erikseen määräämät virkamiehet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri, varapuheenjohtajina valtiosihteeri tai kansliapäällikkö sekä sihteerinä kansliapäällikön määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu erikseen määrättyinä aikoina.

Lisäksi kansliapäällikön johdolla kokoontuu tarvittaessa ministeriön virkamiesjohtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköiden lisäksi toimintayksiköiden johtajat ja päälliköt.

5 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksikköjä ovat elinkeino-osasto, energiaosasto, markkinaosasto ja teknologiaosasto sekä osastojen ulkopuolisina suoraan kansliapäällikön alaisina muina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö.

6 §
Elinkeino-osasto

Elinkeino-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


13) valtiontakuurahasto;

14) Finnvera Oyj:n sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistajaohjaus ja -valvonta; sekä

15) patentti- ja rekisterihallituksen sekä matkailun edistämiskeskuksen ohjaus ja valvonta.

9 §
Teknologiaosasto

Teknologiaosaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


9) geologian tutkimuskeskuksen, kuluttajatutkimuskeskuksen, mittatekniikan keskuksen, Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, turvatekniikan keskuksen ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ohjaus ja valvonta.

16 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tulee valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaisesti johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:


5) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

6) huolehtia ministeriön hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta; sekä

7) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä.

22 §
Esittelijät

Esittelijöinä ministeriössä toimivat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkaan nimittämät virkamiehet ja ne virkamiehet, jotka on toimintayksikön työnjaossa tai erikseen määrätty ministeriön esittelijöiksi.

27 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden päälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

33 a §
Kaivoslaissa (503/1965) ja sen nojalla ministeriön ratkaistaviksi säädetyt asiat

Kaivoslaissa (503/1965) ja sen nojalla ministeriön ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaisee:

1) kaivospiirin määräämistä, kaivosoikeuden menettämistä, kaivoslain noudattamisen valvontaa tai muutoksenhakua koskevien ja kaivoslain soveltamisen kannalta merkityksellisinä pidettävien asioiden osalta teknologiaosaston osastopäällikkö; sekä

2) muiden kaivoslaissa ja kaivosasetuksessa (663/1965) ministeriön ratkaistavaksi määrättyjen tai säädettyjen asioiden osalta kaivosylitarkastaja.

43 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena on elinkeino-osaston osastopäällikkö ja hänen ollessaan estyneenä muut osastopäälliköt virkaikäjärjestyksessä sekä elinkeino-osaston apulaisosastopäällikkö, markkinaosaston apulaisosastopäällikkö ja hallintojohtaja.


48 §
Valmiusasiat

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on kansliapäällikön apuna ohjata ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista.Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.