501/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n 2 momentin sekä 11 §:n 3 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 momentti laissa 274/2003 sekä 11 §:n 3 ja 4 momentti laissa 44/2004:

1 §
Uudet alueet ohjelmakauden 2000―2006 sitoumuksiin

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2007 voimassa oleviin ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi ennestään tukikelvottomia peltoalueita. Sitoumukseen voidaan kuitenkin liittää näitä sitoumuksia koskevien säännösten mukaan sellaisia tukikelvottomia peltoaloja, jotka on saatu yli 65-vuotiaalta viljelijältä, joka ei ole sitoutunut kyseiseen tukeen, ja peltoaloja, jotka on saatu uusjaossa.

2 §
Sitoumuksen siirto

Maatilaa koskeva sitoumus voidaan siirtää, jos sitoumuksen kohteena olevan maatilan hallinta siirretään kokonaisuudessaan ja jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2006 ja koko maatilan hallinta siirretään vuonna 2007 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä maatilan uudelle haltijalle, voidaan maatilalla vuoden 2006 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle.

3 §
Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2005 tai 2006 alkaneisiin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 ja 25 a §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2007 uusia peltoalueita edellyttäen, että viljelijä tekee uuden sitoumuksen luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetussa laissa (1440/2006) tarkoitettujen maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden noudattamisesta. Sopimukseen liitettävien uusien peltojen on oltava sellaisia peltoja, jotka ovat viimeksi mainitussa laissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoisia vuonna 2007 tai haettavissa ja hyväksyttävissä tukikelpoisiksi vuonna 2007. Uusien peltoalueiden siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Uusi korvaava 1 momentissa mainitun lain mukainen sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta tai kotieläintuotannosta voidaan tehdä, jos vuosina 2003―2005 tai 2006 tehtyyn sopimukseen haettu peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.