496/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 1 §:n 13 ja 14 kohta, 2 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 3 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 276/2006, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 15 ja 16 kohta sekä 3 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:


13) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;

14) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoa koskevat delegoidut hallintoviranomaistehtävät sekä LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmaa koskevat hallintoviranomaistehtävät;

15) Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevat hallintoviranomaistehtävät; sekä

16) Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät sekä kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskevat hallinto- ja maksuviranomaistehtävät.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

Maaseutuvirasto

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Metsähallitus

Metsäntutkimuslaitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Elintarviketurvallisuusvirasto

Geodeettinen laitos

maanmittauslaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

maatalouden interventiorahasto

maatilatalouden kehittämisrahasto.


3 §
Ministeriön organisaatio

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat kansainvälisten asiain ryhmä, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.

Sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.