396/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Rikoksentorjuntaneuvosto

Oikeusministeriön yhteydessä toimii rikoksentorjuntaneuvosto. Neuvosto käsittelee rikollisuuden ehkäisyyn, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä.

2 §
Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on:

1) seurata rikollisuutta ja koota tietoa toimista sen ehkäisemiseksi;

2) edistää rikollisuuden ehkäisyyn vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä rikollisuutta ehkäisevien hankkeiden ja toimien yhteensovittamisessa;

3) valmistella ohjelmia ja tehdä aloitteita ja esityksiä rikosten ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi;

4) edistää tiedotusta rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä sekä ylläpitää ja kehittää rikosten ehkäisyn tietopalvelua;

5) tehdä aloitteita rikoksentorjunnan kehittämistä palveleviksi tutkimuksiksi ja kehittää rikoksentorjunnan suunnittelua ja menetelmiä;

6) antaa lausuntoja viranomaisten ja yhteisöjen suunnitelmista, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuteen tai joilla pyritään ehkäisemään rikoksia, ja avustaa näitä asiantuntemuksella rikoksentorjuntahankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa;

7) antaa oikeusministeriölle määräajoin katsaus rikollisuusongelmista ja suosituksensa niitä vähentäviksi toimiksi;

8) pitää yhteyttä muiden maiden rikoksentorjunnan toimielimiin ja vastaaviin kansainvälisiin toimielimiin; sekä

9) suorittaa muut oikeusministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Neuvoston kokoonpano

Neuvostolla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja siinä on enintään 15 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää neuvoston kokoonpanon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvostossa tulee olla edustettuina ainakin oikeusministeriön, sisäasiainministeriön, opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalat samoin kuin kunnallishallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kriminologinen tutkimus sekä kauppa ja vakuutustoiminta.

Jos neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, oikeusministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvosto voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Asettaessaan jaoston neuvosto määrää, mitä rikoksentorjunnan osa-aluetta ja mitä siihen kuuluvia neuvoston tehtäviä jaosto voi käsitellä neuvoston puolesta. Jaostoon voi kuulua myös neuvoston ulkopuolisia jäseniä, jotka oikeusministeriö määrää neuvoston ehdotuksesta enintään neuvoston toimikaudeksi.

Neuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunta voi kiireellisessä tapauksessa käsitellä yksittäisen asian neuvoston puolesta.

Neuvosto voi perustaa yksittäistä rikoksentorjunnan kysymystä selvittämään työryhmän, johon voi kuulua neuvoston ulkopuolisia jäseniä.

Neuvosto, jaosto, työvaliokunta ja työryhmä voivat kuulla asiantuntijoita.

5 §
Päätöksenteko

Neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Jaosto ja työvaliokunta ovat päätösvaltaisia, kun niiden puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Jos asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

6 §
Sihteeristö

Neuvostolla on sihteeristö. Oikeusministeriön tehtävään määräämät virkamiehet hoitavat sihteeristön tehtävät.

7 §
Palkkiot

Neuvoston jäsenille, asiantuntijoille ja sihteereille suoritetaan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

8 §
Työjärjestys

Oikeusministeriö vahvistaa neuvostolle työjärjestyksen neuvoston ehdotuksesta.

Työjärjestyksessä määrätään tarkemmin neuvoston toiminnasta sekä jaostojen, työvaliokunnan ja työryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja toiminnasta. Lisäksi työjärjestyksessä määrätään neuvoston puheenjohtajan ja sihteeristön tehtävistä.

9 §
Toimintasuunnitelma ja -kertomus

Neuvosto laatii itselleen vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka oikeusministeriö hyväksyy.

Neuvosto antaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan oikeusministeriölle.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan rikoksentorjuntaneuvostosta 26 päivänä maaliskuuta 1999 annettu asetus (424/1999).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtävään määrätyt neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet jatkavat toimikautensa loppuun.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.