309/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (351/2005) 15 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, 22 §:n 4 momentti ja 39 § sekä

lisätään 15 §:n 1 momenttiin uusi 15 kohta sekä 23 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

15 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


13) alue- ja paikallishallinnon sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä;

14) valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välistä tietohallintoyhteistyötä; sekä

15) kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä.


22 §
Ministeriön hallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoryhmä ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta sekä sähköistä asiointia. Tietohallintoryhmä huolehtii lisäksi ministeriön keskitetystä tietotekniikkatuesta. Tietohallintoryhmä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien tietojenkäsittelyä ja tietoliikennepalveluita koskevien hankinta-asioiden valmisteluun yhdessä ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmän kanssa.


23 §
Ministeriön talousyksikön tehtävät

Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään.

Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä huolehtii lisäksi hallinnonalan hankintoja koskevan yhtenäisen sopimustenhallinnan järjestämisestä sekä ministeriön hankintoja koskevan sopimustenhallinnan sisältöosuuden ylläpidosta.

39 §
Hankinta-asioiden valmistelu

Ministeriön osastoja ja erillisiä yksiköitä koskevat hankinnat valmistellaan yhteistyössä ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän kanssa sille tehtävän toimeksiannon mukaisesti. Ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tulee huolehtia siitä, että toimeksiannon edellyttämä toimialan asiantuntemus ja osaaminen on käytettävissä hankintaprosessin aikana.

Mitä edellä 1 momentissa on sanottu, ei koske hankintoja, jotka kilpailutetaan toimeksiannon perusteella hallinnonalan muissa virastoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.