299/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (429/1993) 4, 5 ja 8 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on laissa 1168/1997, sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 281/2000, nojalla:

1 §
Tehtävät

Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain (429/1993) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi kehittämiskeskus:

1) rahoittaa teollisuus- ja palvelualojen innovatiivisia tutkimus- ja kehityshankkeita;

2) rahoittaa valtioyhteisön ja kuntayhteisöjen (julkisyhteisö), yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden julkista tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden (julkinen tutkimusorganisaatio) tutkimushankkeita;

3) suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa teknologia- sekä tutkimus- ja kehitysohjelmia;

4) edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kykyä kehittää ja kaupallisesti hyödyntää uutta teknologiaa ja innovaatioita sekä uusien innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen syntymistä;

5) edistää teollisuus- ja palvelualojen yritysten keskinäistä sekä niiden ja julkisyhteisöjen ja julkisten tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä;

6) edistää yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimus-, teknologia- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä sekä vaikuttaa toiminnallaan Suomen vetovoimaisuuteen monikansallisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovatiivisen liiketoiminnan sijaintipaikkana;

7) ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa niiden hoitaessa kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä;

8) avustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä avaruusasiain hallinnon hoitamisessa ja huolehtii avaruusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen (288/1992) 4 §:ssä tarkoitetun sihteeristön tehtävistä;

9) avustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä Euroopan unionin tutkimustoimintaa ja teknologian kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevien asioiden hoitamisessa;

10) huolehtii Euroopan unionin tutkimus- ja kehittämistoiminnan Suomen sihteeristön tehtävistä; sekä

11) huolehtii teknologia- ja innovaatiotoimintaa koskevasta tiedotuksesta.

2 §
Organisaatio ja henkilöstö

Kehittämiskeskuksen toimintaa johtaa pääjohtaja.

Kehittämiskeskuksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Kehittämiskeskuksessa on pääjohtajan lisäksi muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään virkamiehistä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §
Hallituksen nimittäminen ja kokoonpano

Kehittämiskeskuksen hallitukseen kuuluvat kehittämiskeskuksen pääjohtaja sekä enintään yhdeksän muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yhden tulee olla kehittämiskeskuksen henkilöstön keskuudestaan ehdottama.

Valtioneuvosto määrää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot.

4 §
Teknologian valtuuskunnan nimittäminen ja tehtävät

Teknologian valtuuskunnassa on enintään 17 jäsentä. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta tärkeiden organisaatioiden edustajista ja määrää puheenjohtajan. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valtuuskunnan tehtävänä on seurata kehittämiskeskuksen toimintaa sekä ylläpitää ja edistää kehittämiskeskuksen ja teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen välistä yhteistoimintaa.

5 §
Asioiden ratkaiseminen

Kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee hallitus, pääjohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai taloussäännössä määrätään, muu virkamies. Hallituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

6 §
Hallituksen päätösvalta

Hallitus päättää:

1) kehittämiskeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä vaikuttavuus- ja muista tavoitteista ottaen huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) kehittämiskeskuksen talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;

3) varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin, joissa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on yli 2 000 000 euroa; sekä

4) kansallisista aktivointitoimista, teknologiaohjelmista ja rahoituksen myöntämisen periaatteista, rahoitukseen liittyvistä toimintalinjoista sekä muista sellaisista kehittämiskeskuksen kannalta merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja haluaa hallituksen käsiteltäväksi.

Hallitus voi päättää varojen myöntämisestä myös sellaiseen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen, jossa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus ei ylitä 2 000 000 euroa.

7 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallitus määrää tarkemmin asioiden käsittelystä hallituksessa.

8 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää kehittämiskeskuksen toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä vuosittain kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Pääjohtaja ratkaisee kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista hallituksessa ja joita ei työjärjestyksessä tai taloussäännössä ole siirretty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

9 §
Pääjohtajan päätösvallan siirtäminen

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tai erillismääräyksillä sen mukaan kuin työjärjestyksessä erikseen määrätään tarkemmat määräykset kehittämiskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

Kehittämiskeskuksen muun toimintayksikön työjärjestyksen vahvistaa sen päällikkö.

10 §
Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena kehittämiskeskuksen virkoihin ja toimiin on sellainen taito ja kyky, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta.

Rahoituksen myöntämisestä päätöksiä tekevien ja niitä esittelevien henkilöiden osalta on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

11 §
Virkojen ja toimien täyttäminen

Kehittämiskeskuksen pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Välittömästi pääjohtajan alaiset johtavat virkamiehet nimittää kehittämiskeskuksen hallitus.

Muut kehittämiskeskuksen virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

12 §
Sijaisten määrääminen

Hallitus päättää, ketkä kehittämiskeskuksen virkamiehistä toimivat pääjohtajan sijaisina. Muiden virkamiesten sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan teknologian kehittämiskeskuksesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annettu asetus (467/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän asetuksen 10 §:n 3 momenttia sovelletaan myös niihin virkoihin ja tehtäviin, jotka on julistettu avoimiksi mutta joita ei ole täytetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkoihin nimitettyinä ja työsopimussuhteissa olevat ovat kielitaidon osalta edelleen kelpoisia virkoihinsa ja toimiinsa. Määräajaksi nimitetyt tai otetut säilyttävät kelpoisuutensa määräajan loppuun.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Erityisasiantuntija
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.