286/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään valtion asuntorahastosta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1144/1989) 3 ja 9 §:n, sellaisina kuin niistä on 3 § laissa 351/1993, nojalla:

1 §
Johtokunta

Valtioneuvosto asettaa valtion asuntorahaston johtokunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu enintään kymmenen jäsentä, joista yksi on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

2 §
Asioiden käsittely johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa asiat päätetään erimielisyyden sattuessa äänestämällä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Johtosäännössä voidaan antaa tarkempia määräyksiä johtokunnan työskentelystä.

3 §
Asioiden valmistelu

Valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/1989) 4 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiat valmistellaan johtokunnalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin yhteistyönä.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

4 §
Maksuliike ja kirjanpito

Asuntorahaston maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaa Valtiokonttori.

Asuntorahastolle syntyneet luottotappiot poistetaan Valtiokonttorin esityksestä pääomaa vähentäen rahaston tileistä sen mukaan kuin ympäristöministeriö päättää.

5 §
Nimen kirjoittaminen

Valtion asuntorahaston nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa.

Asuntorahaston varainhankintaan liittyviin sopimuksiin, sitoumuksiin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin rahaston nimen voi kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama johtokunnan jäsen kukin yksinään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan valtion asuntorahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1993 annettu asetus (401/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

7 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetettu johtokunta jatkaa toimikautensa loppuun.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.