249/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (55/1993) 1, 3 ja 3 a §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 5 a §:n 1 momentti ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 a § ja 5 §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 1031/1993 sekä 4 §:n 1 momentti osaksi, 5 a §:n 1 momentti ja 9 § asetuksessa 961/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §
Velallisen hakemus

Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:

1) kaupparekisterin ote tai, jos kysymyksessä on velallinen, jota ei ole merkittävä kaupparekisteriin, ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä;

2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta sekä, jos velallisen toiminta edellyttää viranomaisen myöntämää toimilupaa, selvitys asianomaisen luvan olemassaolosta;

3) velallisen ollessa yhteisö selvitys sen omistussuhteista;

4) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;

5) selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja vakuuksien mukaan eriteltynä;

6) velkojaluettelo, johon on merkitty ainakin ne velkojat, joiden saatava ylittää 1 000 euroa ja kunkin velkojan nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet ja osoitteet;

7) luettelo merkittävistä varoista;

8) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan 1 a §:ssä tarkoitettu selvitys;

9) ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa;

10) muu tarpeellinen selvitys.

Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja:

1) hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain (1336/1997) mukaan, 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen;

2) hakemukseen liitettävän 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen voi antaa maaseutukeskuksen talousneuvontaan perehtynyt suunnittelija, paitsi milloin kysymyksessä on yhteisö, jossa lain mukaan on oltava tilintarkastaja.

1 a §
Tilintarkastajan selvitys

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä;

2) lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella;

3) lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 69 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä, joka koskee velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeisiä syitä, toiminnan jatkamista tulevaisuudessa, saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamista ja sitä, miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa;

4) tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä.

3 §
Velallisen ja velkojien yhteinen tai velkojien puoltama hakemus

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun velallisen ja velkojien yhteiseen tai velkojien puoltamaan hakemukseen tulee liittää:

1) 1 §:ssä tarkoitettu selvitys velallisesta, lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua selvitystä;

2) selvitys hakijoina olevien velkojien saatavista ja velkojien suhteesta velalliseen.

3 a §
Ilmoitukset hakemuksen johdosta

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sille tuomioistuimelle, joka hakemuksen vireille tullessa oli toimivaltainen velallisen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa.

4 §
Kuulutukset

Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn aloittamispäätöksestä kuulutus virallisessa lehdessä, jollei päätöksessä määrätä, ettei kuulutusta ole toimitettava. Kuulutuksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi ja aikaisemmat toiminimet, velallisen kotipaikka ja osoite sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat;

3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja osoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot.


5 §
Ilmoitukset kaupparekisteriin ja ulosottoviranomaisille

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten sekä velallisen kotipaikan ja velallisen kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottoviranomaisille.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) saneerausmenettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän tai selvittäjien nimet, kotipaikat, osoitteet ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä, kun kysymyksessä on kaupparekisteriviranomaiselle tehtävä ilmoitus, mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) kaupparekisteriviranomaiselle tehtävän ilmoituksen osalta saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat velallisen määräysvallan rajoitukset, jotka koskevat oikeustointen tekemistä;

5) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.


5 a §
Ilmoitustapa

Edellä 3 a ja 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä. Ulosottoviranomaiselle ja tuomioistuimelle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä, jos siihen on syytä.


9 §
Väliaikaisesta kiellosta kuuluttaminen ja ilmoittaminen

Mitä 4―6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta sekä kaupparekisteriin merkitsemisestä ja 7 §:ssä ilmoitusten antamisesta selvittäjän tehtäväksi, koskee soveltuvin osin yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa ja väliaikaista selvittäjää. Jos väliaikainen kielto lakkaa muuten kuin saneerausmenettelyn alkamisen vuoksi, tästä on julkaistava virallisessa lehdessä kuulutus, josta ilmenee velallista ja asiaa koskevien tietojen lisäksi kiellon lakkaamisen ajankohta ja peruste.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Liisa Lehtimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.