213/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 2 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 1446/2006, ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan arvioitaessa maatilan toiminnallista ja taloudellista itsenäisyyttä.

2 §
Toiminnallisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkit

Maatilan toiminnallista itsenäisyyttä arvioitaessa on tarkasteltava:

1) tuotantotoiminnan järjestämistä maatilalla;

2) tuotantotoiminnassa tarvittavien lupien, ilmoitusten ja rekisteröitymisien asianmukaisuutta sekä eri viranomaisille annettujen tietojen yhdenmukaisuutta; sekä

3) maatilan omistussuhteita ja tuen hakijan osakkuuksia muissa maataloustoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai yhteisöissä erityisesti silloin, kun maatalouden harjoittaminen jaetaan tai on jaettu eri yrityksissä tai yhteisöissä tapahtuvaksi taikka perustetaan uusia yrityksiä tai yhteisöjä ja tällaisilla järjestelyillä on vaikutusta tuenhakijan tukikelpoisuuteen tai tuen määrään.

Edellä 1 momentin 1 kohdan tarkastelussa on otettava huomioon kyseisellä maatilalla tehtävien töiden toiminnalliset järjestelyt ja maatilan tuotannossa käytettävien tuotantovälineiden omistussuhteet sekä tuotantovälineiden tarkoituksenmukaisuus suhteessa tuotantotoimintaan ja sen laajuuteen.

3 §
Taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkit

Taloudellisesti itsenäisen maatilan on oltava itsenäinen verotuksellinen yksikkö. Itsenäiseksi verotukselliseksi yksiköksi katsotaan myös tuloverolain (1535/1992) 4 §:ssä tarkoitettu yhtymä.

Muiden tunnusmerkkien täyttymisestä riippumatta maatalousyhtymistä taloudellisesti itsenäisiksi tuen hakijoiksi katsotaan ainoastaan verotuksessa verotusyhtyminä käsitellyt yhteenliittymät. Ennen verottajan verotusyhtymäksi hyväksyntää osoituksena yhtymän muodostumisesta pidetään verottajalle tehtyä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta ja siitä annettua rekisteröintipäätöstä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, viljelijän on harjoitettava maataloustuotantoa yritystoiminnan periaatteiden mukaisesti siten, että hän vastaa tuotantoa ja sen kehittämistä koskevista päätöksistä, tuotantopanosten hankinnasta, tuotteiden markkinoinnista ja muista yritystoimintaan kuuluvista velvoitteista sekä kantaa yritystoimintaan sisältyvän riskin.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.