181/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta 13 päivänä joulukuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1167/2006) 7 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti ja 43 §:n 3 momentti, seuraavasti:

7 §
Lypsykarjatalous

Tukea voidaan myöntää 4 §:n 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin, jos maatilalle, jota hakemus koskee, on tukea myönnettäessä vahvistettu Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) 4 ja 6 §:ssä tarkoitetuksi maidon viitemääräksi yhteensä vähintään määrä, joka vastaa maatilalla investoinnin toteuttamisen jälkeen olevien eläinpaikkojen perusteella laskettuna 8 100 litraa lypsylehmäpaikkaa kohden. Jos maatilalla on investoinnin jälkeen edellä säädettyä enemmän eläinpaikkoja, tukea voidaan myöntää vain sille osalle hyväksyttävistä rakentamiskustannuksista, joka vastaa viitemäärän mukaisen enimmäiseläinpaikkamäärän osuutta maatilan lypsylehmäpaikoista.


38 §
Tuen muoto

Edellä 2, 5 ja 6 luvussa tarkoitettu tuki myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena tai valtiontakauksena taikka niiden yhdistelmänä ottaen kuitenkin huomioon, mitä 40―42 §:ssä säädetään.


43 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja myöntämisvaltuuksia ja varoja voidaan lisäksi käyttää sellaisiin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille aikaisintaan 3 päivänä huhtikuuta 2000 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 soveltaen niitä säännöksiä, joita hakemukseen tuli soveltaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Nuoren viljelijän tilanpidon aloittamiseen ja 4 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin myönnetään kuitenkin tukea yksinomaan kansallisista varoista Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueella.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.