83/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 71 §:n 5 momentti ja 72 § sekä

lisätään lakiin uusi 68 a § seuraavasti:

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

68 a §
Poikkeaminen lainan hoitoa koskevista säännöksistä

Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 syntyneeseen myyntihintasaamiseen sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa (78/2007) säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin menettelytavoista lainaa hoidettaessa.

71 §
Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen

Siltä osin kuin eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa säädetään valtion myyntihintasaamisista 3 ja 4 momentista poiketen, noudatetaan, mitä mainitun lain 2―4 ja 7―19 §:ssä säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa menettelytapoja koskevia 1―4 momentissa tarkoitetusta lainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä.


72 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaiset maksuhelpotukset ja velkajärjestelyt

Porotilalain, porotalouslain ja luontaiselinkeinolain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja lainojen maksuhelpotukset ja velkajärjestelyt myönnetään ja käsitellään tämän lain 5, 6 ja 11 luvussa säädetyn mukaisesti. Valtion avustusten, myyntihintasaamisten ja valtionlainojen sekä korkotukilainojen irtisanominen ja takaisinperiminen toteutetaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Valtion myyntihintasaamisen irtisanomiseen sovelletaan kuitenkin lisäksi, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 18 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tämän lain 71 §:n 5 momentissa mainitun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin saamisiin kuitenkin jo 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tätä lakia ei sovelleta myyntihintasaamista koskevan velkajärjestelyn hakemista eikä myyntihintasaamisen irtisanomista koskevaan 31 päivänä joulukuuta 2007 vireillä olevaan asiaan.

HE 148/2006
MmVM 12/2006
PeVL 39/2006
EV 191/2006

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.