71/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Asunto-olojen kehittämistä varten on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Keskuksen tehtävänä on, jollei jossakin asiassa toimivallasta toisin säädetä:

1) huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion tuen sekä asumiseen liittyvien valtion avustusten ja takausten toimeenpanosta;

2) ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan käyttöä sekä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa huolehtia asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta;

3) hoitaa asumista ja asuntomarkkinoita koskevia asiantuntijatehtäviä ja tietopalveluja sekä tehdä niihin liittyviä selvityksiä.

Keskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi keskukselle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin valtion talousarviossa määrätään.

2 §
Hallinnollinen asema

Keskuksen ohjaus ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle.

3 §
Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, jona toimii valtion asuntorahastosta annetussa laissa (1144/1989) tarkoitettu johtokunta.

Johtokunnan tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Maksut

Keskus voi periä palveluistaan ja muista suoritteistaan maksuja siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

5 §
Tarkemmat säännökset

Keskuksen henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä asioiden ratkaisemisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Keskuksen sisäisestä johtamisesta ja muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Valtion asuntorahaston virka- ja työsuhteinen henkilöstö siirtyy lain tullessa voimaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen palvelukseen.

Mitä muualla lainsäädännössä, lukuun ottamatta valtion asuntorahastosta annettua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, säädetään valtion asuntorahaston tehtävistä, koskee tämän lain tultua voimaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 240/2006
YmVM 6/2006
EV 220/2006

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.