1/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan yritystoiminnan tukemisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 29 §:n 4 momentti sekä

muutetaan 12―14 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §, 17 §:n 4 momentti, 20 §:n 2 ja 6 momentti, 24 §:n 2 momentti, 25 ja 26 §, 33 §:n 2 momentti ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 14 § osaksi asetuksessa 511/2003, 24 §:n 2 momentti asetuksessa 1047/2003 ja 26 § mainitussa asetuksessa 511/2003, seuraavasti:

12 §
Pienten ja keskisuurten yritysten tukitaso

Investointitukea voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille siten, että investointituen ohjeellinen prosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on:

Kansalliset tukialueet Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Ohjeellinen prosenttiosuus 20 30
TUKIALUE II
Ohjeellinen prosenttiosuus 10 20
TUKIALUE III
Ohjeellinen prosenttiosuus 5 10

Investointituki voidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 5 prosenttiyksikköä suurempana, jos se investoinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta on perusteltua. Tukialueella III investointituki keskisuurelle yritykselle voidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 2,5 prosenttiyksikköä suurempana, jos se investoinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta on perusteltua.

Investointituki voidaan myöntää 1 momentin mukaista tukitasoa pienempänä, jos se investoinnin suuruuden tai luonteen kannalta on perusteltua.

13 §
Suurten yritysten tukitaso

Investointitukea voidaan myöntää suurelle yritykselle tukialueella I ja II lukuun ottamatta Kuusankosken kaupunkia. Investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on:

Kansalliset tukialueet
TUKIALUE I
Enimmäisprosenttiosuus 15
TUKIALUE II
Enimmäisprosenttiosuus 10
14 §
Tukien kumulatiivinen enimmäismäärä

Myönnettävän investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta pienten, keskisuurten ja suurten yritysten osalta tukialueittain seuraava:

Kansalliset tukialueet Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Enimmäis prosenttiosuus 15 25 35
TUKIALUE II
Enimmäis prosenttiosuus 10 15 25
TUKIALUE III
Enimmäis prosenttiosuus - 7,5 15
15 §
Investointituen myöntäminen kiinteistö- yhteisölle tai kunnalle

Kunnalle tai kiinteistöyhteisölle voidaan tukialueella I ja II myöntää investointitukea toimitilojen hankkimiseen yritysten käyttöön siten, että investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä määräytyvät toimitiloihin sijoittuvan yrityksen koon ja toimitilojen sijainnin perusteella siten kuin 12―14 §:ssä säädetään.


16 §
Investointituen myöntäminen liikenteen toimialan yritykselle

Liikenteen toimialan yritykselle voidaan myöntää investointitukea siten, että investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on:

Kansalliset tukialueet Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Enimmäis prosenttiosuus 15 15 15
TUKIALUE II
Enimmäis prosenttiosuus 10 15 15
TUKIALUE III
Enimmäis prosenttiosuus - 7,5 15

Liikenteen toimialan yritykselle ei voida myöntää investointitukea kuljetuskaluston hankintaan.

17 §
Yritystoiminnan aloittamisvaiheeseen liittyvä käynnistystuki

Käynnistystuki voi olla enintään 45 prosenttia tuen perusteena olevista menoista. Tuki myönnetään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettuna de minimis -tukena.

20 §
Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeet

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin voidaan myöntää kehittämistukea vain kun kyseessä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 artiklan j alakohdan mukainen kilpailua edeltävä kehittämistoiminta.


Tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi tukialueella I ja II olla enintään 40 prosenttia ja tukialueella III enintään 35 prosenttia tuen perusteena olevista menoista.

24 §
Kehittämistuen enimmäismäärä sekä eräitä tuen myöntämisen rajoituksia

Edellä 21―23 §:ssä tarkoitetun yritykseen palkattavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista johtuvat menot voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin. Palkkamenojen määrä avainhenkilön osalta lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 prosenttia mainituista palkoista.


25 §
Kehittämistukien kumulatiivinen enimmäismäärä

Myönnettävän kehittämistuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa olla I ja II tukialueella 40 prosenttia sekä III tukialueella 35 prosenttia. Muiden kehittämishankkeiden osalta tukien prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla enintään 50 prosenttia.

26 §
Kehittämistukea koskevat yhteisön säädökset

Myönnettäessä kehittämistukea noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 70/2001.

33 §
Toimialakohtaiset määräykset

Tukea tämän asetuksen mukaan ei myöskään voida myöntää vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusten edistämistä koskevassa komission tiedonannossa (2004/C244/02) tarkoitettujen yritysten hankkeisiin.

34 §
Käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokrauksesta aiheutuvien menojen hyväksyttävyys

Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokraamisesta aiheutuvina menoina voidaan hyväksyä enintään kyseisen hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot, joihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja. Tukialueella I ja II investointituki vuokramenoihin myönnetään de minimis -tukena.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 (32006R1998); EYVL N:o L 379, 28.12.2006, s. 5
Komission asetus (EY) N:o 70/2001 (32001R0070); EYVL N:o L 10, 13.1.2001, s. 33

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.