Säädökset alkuperäisinä: 2006

1100/2006
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1099/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1098/2006
Laki pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
1097/2006
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
1096/2006
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
1095/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta
1094/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
1093/2006
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
1092/2006
Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
1091/2006
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1090/2006
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
1089/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1088/2006
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1087/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1086/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1085/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1084/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 21 ja 25 §:n muuttamisesta
1083/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noottienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1082/2006
Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta
1081/2006
Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta
1080/2006
Laki opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta
1079/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista
1078/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1077/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1076/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1075/2006
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta
1074/2006
Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1073/2006
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2007
1072/2006
Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1071/2006
Valtioneuvoston asetus väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1070/2006
Valtioneuvoston asetus kotikuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1069/2006
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1068/2006
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
1067/2006
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1066/2006
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1065/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuonna 2006 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
1064/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1063/2006
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
1062/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
1061/2006
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
1060/2006
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1059/2006
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1058/2006
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1057/2006
Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta
1056/2006
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetun lain muuttamisesta
1055/2006
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1054/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1053/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
1052/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1051/2006
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta ja työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.