Säädökset alkuperäisinä: 2006

1200/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
1199/2006
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1198/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1197/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1196/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1195/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1194/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1193/2006
Valtion talousarvio vuodelle 2007
1192/2006
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007
1191/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista
1190/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1189/2006
Vuoden 2006 kolmas lisätalousarvio
1188/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1187/2006
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1186/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1185/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1184/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1183/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1182/2006
Oikeusministeriön asetus Vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä osastoista
1181/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1180/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
1179/2006
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1178/2006
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta
1177/2006
Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista
1176/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä
1175/2006
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista vuodelle 2007
1174/2006
Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
1173/2006
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1172/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
1171/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1170/2006
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1169/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1168/2006
Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta
1167/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007
1166/2006
Valtioneuvoston asetus Zoonoosikeskuksesta
1165/2006
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1164/2006
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1163/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1162/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1161/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1160/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1159/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1158/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1157/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1156/2006
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1155/2006
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
1154/2006
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1153/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
1152/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1151/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.