Säädökset alkuperäisinä: 2006

100/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
99/2006
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
98/2006
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
97/2006
Verohallituksen päätös Finlandia Vodka Worldwide Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
96/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta
95/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
94/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2006
93/2006
Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demilitarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta
92/2006
Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juhlarahasta
91/2006
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
90/2006
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
89/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
88/2006
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
87/2006
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
86/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
85/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
84/2006
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
83/2006
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
82/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2006
81/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
80/2006
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2008―2009
79/2006
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta
78/2006
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta
77/2006
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta
76/2006
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
75/2006
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
74/2006
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
73/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
72/2006
Nuorisolaki
71/2006
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
70/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006 maksettavan korvauksen perusteista
69/2006
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
68/2006
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
67/2006
Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
66/2006
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
65/2006
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
64/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
63/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
62/2006
Laki koe-eläintoiminnasta
61/2006
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
60/2006
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
59/2006
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta
58/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
57/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
56/2006
Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
55/2006
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
54/2006
Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
53/2006
Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta
52/2006
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
51/2006
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.