Säädökset alkuperäisinä: 2006

200/2006
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
199/2006
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
198/2006
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
197/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
196/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
195/2006
Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
194/2006
Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
193/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
192/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
191/2006
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
190/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
189/2006
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
188/2006
Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
187/2006
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
186/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006
185/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2006
184/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
183/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
182/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006
181/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
180/2006
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista
179/2006
Valtioneuvoston asetus sotilasajoneuvoasetuksen kumoamisesta
178/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
177/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
176/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen valvonnan järjestämisestä
175/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
174/2006
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehityshankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
173/2006
Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
172/2006
Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
171/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta erityisistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyihin tiettyihin henkilöihin
170/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
169/2006
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2006
168/2006
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
167/2006
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
166/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
165/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista
164/2006
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
163/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
162/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
161/2006
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
160/2006
Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
159/2006
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
158/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
157/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä
156/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
155/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta
154/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
153/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
152/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 energiakasvituen maksatuksesta
151/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden alkutuotannon elintarviketurvallisuutta koskevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.