Säädökset alkuperäisinä: 2006

1400/2006
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1399/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä
1398/2006
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
1397/2006
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
1396/2006
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1395/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten voimaansaattamisesta
1393/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1392/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luontaiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päättymisestä
1391/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1390/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1389/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
1388/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1387/2006
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1386/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1385/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
1384/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1383/2006
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1382/2006
Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta
1381/2006
Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta
1380/2006
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
1379/2006
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1378/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton perävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaventamisesta
1377/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1376/2006
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1375/2006
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1374/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1373/2006
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
1372/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinkolain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1371/2006
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
1370/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1369/2006
Laki liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta
1368/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1367/2006
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1366/2006
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1365/2006
Laki postipalvelulain muuttamisesta
1364/2006
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1363/2006
Laki merilain muuttamisesta
1362/2006
Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1361/2006
Laki merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta
1360/2006
Laki laivaväen luetteloinnista
1359/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1358/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1357/2006
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1356/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1355/2006
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
1354/2006
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1353/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan erinäisistä säännöksistä
1352/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä
1351/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.