Säädökset alkuperäisinä: 2006

750/2006
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
749/2006
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
748/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
747/2006
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n 5 momentin muuttamisesta
746/2006
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
745/2006
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
744/2006
Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta
743/2006
Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta
742/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2006
741/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ja viljelijätuen maksatuksesta
740/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 EU:n suorien tuen modulaatioon (tuen vähentäminen) liittyvän lisämäärän maksatuksesta
739/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
738/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
737/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2006 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
736/2006
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
735/2006
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
734/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
733/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
732/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
731/2006
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin
730/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen tarkemmasta arvioinnista
729/2006
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisestä
728/2006
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
727/2006
Tasavallan presidentin asetus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
726/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
725/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
724/2006
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
723/2006
Valtioneuvoston asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
722/2006
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
721/2006
Tasavallan presidentin asetus Libanonin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
720/2006
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
719/2006
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 7 §:n muuttamisesta
718/2006
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
717/2006
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
716/2006
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
715/2006
Laki aravalain muuttamisesta
714/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
713/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
712/2006
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
711/2006
Valtioneuvoston asetus luopumiseläkeasetuksen 4 b §:n muuttamisesta
710/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
709/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
708/2006
Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta
707/2006
Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista
706/2006
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
705/2006
Valtioneuvoston asetus passeista
704/2006
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
703/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta
702/2006
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
701/2006
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.