Säädökset alkuperäisinä: 2006

950/2006
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
949/2006
Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta
948/2006
Laki perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
947/2006
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa
946/2006
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
945/2006
Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
944/2006
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
943/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
942/2006
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
941/2006
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
940/2006
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta
939/2006
Laki metsästyslain 23 §:n muuttamisesta
938/2006
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta
937/2006
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
936/2006
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
935/2006
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
934/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
933/2006
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
932/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
931/2006
Verohallituksen päätös Nokia International Oy:n ja NSN Finland Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
930/2006
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
929/2006
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
928/2006
Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta
927/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
926/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
925/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
924/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
923/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
922/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista
921/2006
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
920/2006
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
919/2006
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
918/2006
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
917/2006
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
916/2006
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
915/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
914/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
913/2006
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
912/2006
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
911/2006
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
910/2006
Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta
909/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
908/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
907/2006
Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
906/2006
Eurooppaosuuskuntalaki
905/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
904/2006
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
903/2006
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
902/2006
Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
901/2006
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.