Säädökset alkuperäisinä: 2006

1450/2006
Laki autoverolain muuttamisesta
1449/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta
1448/2006
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1447/2006
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
1446/2006
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1445/2006
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1444/2006
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
1443/2006
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
1442/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1441/2006
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1440/2006
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
1439/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1438/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1437/2006
Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
1436/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1435/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1434/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1433/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1432/2006
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1431/2006
Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta
1430/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1429/2006
Laki eläinten kuljetuksesta
1428/2006
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1427/2006
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1426/2006
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
1425/2006
Laki tuloverolain muuttamisesta
1424/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1423/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista
1422/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1421/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1420/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1419/2006
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1418/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1417/2006
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1416/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1415/2006
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1414/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1413/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää
1412/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1411/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1410/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1409/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1408/2006
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta
1407/2006
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1406/2006
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1405/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
1404/2006
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä
1403/2006
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
1402/2006
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
1401/2006
Rakennerahastolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.