1391/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 ja 12 b §:n, sellaisina kuin niistä lain 1100/1994 11 § on laissa 273/2003, lain 1515/1994 5 § on osaksi laissa 301/2001 ja lain 55/1980 5 ja 12 b § ovat laissa 303/2006, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kaikkien nautaeläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin sen lisäksi mitä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä on säädetty seuraavissa Euroopan yhteisön säädöksissä:

1) nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 (tunnistusasetus);

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterin osalta annetussa komission asetuksessa 911/2004 (korvamerkkiasetus).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimellä kaikkia kesynautarotuja, biisoneita (Bison bison) ja vesipuhveleita (Bubalus bubalus);

2) eläintenpitäjällä sellaista tunnistusasetuksen 2 artiklassa määriteltyä pitäjää, jolla on tarkoitus omaa toimintaansa varten pysyvästi, yli 30 vuorokauden ajan, omistaa tai hallita yhtä tai useampaa nautaeläintä;

3) eläinvälittäjällä sellaista tunnistusasetuksen 2 artiklassa määriteltyä pitäjää, joka itse tai toisen välityksellä myy tai ostaa ammattimaisesti nautaeläimiä ja on vastuussa eläimistä tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Eläinvälittäjällä tarkoitetaan myös sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ostaa nautaeläimiä vain teurastamista varten;

4) eläinkuljettajalla eläinten suojelusta kuljetuksen aikana ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 2 artiklassa määriteltyä eläinkuljettajaa;

5) nautarekisterillä maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallista alarekisteriä;

6) pitopaikalla tunnistusasetuksen 2 artiklassa määriteltyä tilaa;

7) pitopaikkatunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin merkittyä pitopaikan tunnistetta;

8) tilatunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin merkittyä maatilan tunnistetta;

9) asiakastunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin rekisteröityneelle asiakkaalle annettua tunnusta, jota käyttävät ne eläintenpitäjät, joilla ei ole tilatunnusta

10) eläinvälittäjätunnuksella eläinvälittäjärekisteriin merkittyä eläinvälittäjän tunnistetta;

11) tunnistimella nautaeläimen yksilölliseen tunnistamiseen käytettävää korvamerkkiä, korvamerkkiparia tai elektronista lähetintä;

12) EU-tunnuksella tunnistimeen valmiiksi painettua korvamerkkiasetuksen 1 artiklan tarkoittamaa nautaeläimen yksilötunnusta;

13) tilapäismerkillä väriltään punaista korvamerkkiä, jossa on valmiiksi painettuna merkin tunnus;

14) nautaeläinluettelolla tunnistusasetuksen 7 artiklassa säädettyä tilarekisteriä, jota tunnistusasetuksen 2 artiklassa määritellyn pitäjän on pidettävä nautaeläimistään;

15) teurastamoalan toimijalla sellaista tunnistusasetuksen 2 artiklassa määriteltyä pitäjää, joka harjoittaa nautaeläinten teurastustoimintaa;

16) teurastamolla tai pienteurastamolla Elintarviketurvallisuusviraston tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen nautaeläinten teurastamiseen hyväksymää laitosta;

17) luokan 1 käsittelylaitoksella sellaista toimijaa, joka käsittelee nautaeläinten raatoja ennen niiden lopullista hävittämistä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 tarkoittamalla tavalla;

18) hyväksymisnumerolla Elintarviketurvallisuusviraston antamaa hyväksytyn teurastamon tai pienteurastamon numeroa;

19) tuotantomuodolla mitä tahansa nautaeläinten pidon tarkoitusta kuten maidontuotantoa, emolehmätuotantoa, lihantuotantoa tai seura- ja harrastuseläimenä pitoa; sekä

20) rekisterikyselyllä nautaeläinrekisteristä tehtyä kyselyä, jolla selvitetään eläimen alkuperä, rekisteröinti, syntymäaika, testauspyynnöt, rajoittavat määräykset ja muut huomautukset;

2 luku

Rekisteröityminen

4 §
Ilmoitus eläintenpitäjäksi ryhtymisestä

Eläintenpitäjän on ilmoitettava nautarekisteriin eläintenpitäjäksi ryhtymisestä ennen eläintenpidon aloittamista. Ilmoitus toimitetaan kirjallisena maaseutuelinkeinoviranomaiselle siinä kunnassa, jossa eläintenpitäjän maatilan talouskeskus tai asuinpaikka sijaitsee.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava rekisteröitymisilmoituksessa seuraavat tiedot:

1) maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/1994) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilötiedot omistajatunnusta sekä koulutus- ja ammattitietoja lukuun ottamatta;

2) eläintenpitäjän omistamat tai hallitsemat nautaeläinten pitopaikat;

3) nautaeläinten tuotantomuoto;

4) eläintenpitäjän tilatunnus tai asiakastunnus; sekä

5) toiminnan aloituspäivä.

5 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Eläintenpitäjän on ilmoitettava tämän asetuksen 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lisäksi eläintenpitäjän on ilmoitettava toiminnan keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi, keskeytetyn toiminnan uudelleen aloittamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisena kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

3 luku

Eläinten merkitseminen

6 §
Tunnistin

Nautaeläinten merkitsemiseen saa käyttää vain Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymiä tunnistimia.

Eläintenpitäjän on tilattava tarpeellinen määrä tunnistimia hyvissä ajoin pitopaikassa syntyvien nautaeläinten merkitsemiseksi, kuitenkin enintään korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu määrä.

Eläinvälittäjän, joka harjoittaa nautaeläinten tuontia EU:n ulkopuolisista valtioista, on huolehdittava omistuksessaan tai hallussaan tuotavien nautaeläinten merkitsemiseen tarvittavien tunnistimien tilaamisesta hyvissä ajoin ennen nautaeläinten saapumista Suomeen.

Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä ei saa luovuttaa edelleen Elintarviketurvallisuusviraston toimijalle myöntämiä käyttämättömiä tunnistimia.

Käytettyä tunnistinta ei saa käyttää uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos se on jo aiemmin ollut kiinnitettynä nautaeläimen korvaan tai jos tunnistimen EU-tunnukselle on jo aiemmin ollut rekisteröitynä nautaeläin.

Pudonnut, vaurioitunut tai lukukelvoton tunnistin on korvattava viipymättä korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 6 kohdan tarkoittamalla korvaavalla tunnistimella.

Eläintenpitäjän ja eläinvälittäjän on huolehdittava hallussaan olevien mitätöityjen tai muuten käyttämättä jääneiden, pudonneiden tai irrotettujen tunnistimien hävittämisestä sellaisella tavalla, että niitä ei voida enää käyttää nautaeläinten merkitsemiseen. Vastaavasti teurastamoalan toimijan ja luokan 1 käsittelylaitoksen on huolehdittava teurastettavaksi tai käsiteltäväksi toimitettujen nautaeläinten tunnistimien hävittämisestä.

7 §
Tilapäismerkki

Sen lisäksi mitä korvaavasta tunnistimesta säädetään korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 6 kohdassa voi eläintenpitäjä tietyin edellytyksin käyttää tunnistimen korvaamiseen etukäteen tilattua tilapäismerkkiä. Edellytyksenä tilapäismerkin käytölle on, että nautaeläimen tunnistimen korvaamistarve on syntynyt ajallisesti niin lähellä suunnitellun teuraskuljetuksen lähtemistä pitopaikasta, että korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 6 kohdan tarkoittaman korvaavan tunnistimen toimittaminen pitopaikkaan ei ole enää mahdollista.

Tilapäismerkkiä ei kuitenkaan saa käyttää korvaavana tunnistimena, jos nautaeläimellä ei ole ainuttakaan tunnistusasetuksen 4 artiklan tarkoittamaa tunnistinta.

Eläintenpitäjän on kirjoitettava tilapäismerkin sekä uros- että naarasosaan pysyvän jäljen jättävällä huopakynällä sen nautaeläimen EU-tunnus, jonka korvaan tilapäismerkki kiinnitetään.

8 §
Merkitsemisvelvoite

Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä vastaa kaikkien omistuksessaan tai hallinnassaan olevien nautaeläinten merkitsemisestä tämän asetuksen 6 §:ssä tarkoitetuilla tunnistimilla tunnistusasetuksen 4 artiklan tarkoittamalla tavalla.

Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä ei saa siirtää tai luovuttaa pitopaikasta tai vastaanottaa pitopaikkaan nautaeläintä, jota ei ole merkitty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastaavasti ei eläinkuljettaja saa ottaa nautaeläintä kuljetettavaksi tai teurastamoalan toimija teurastamoon tai pienteurastamoon teurastettavaksi.

Eläintenpitäjä saa kuitenkin 2 momentissa tarkoitetusta poiketen luovuttaa kuljetettavaksi pitopaikasta suoraan teurastamoon tai pienteurastamoon nautaeläimen, joka on merkitty tämän asetuksen 7 §:n tarkoittamalla tavalla.

Eläinvälittäjä saa ottaa teurasvälitykseen, eläinkuljettaja teuraskuljetukseen sekä teurastamoalan toimija teurastamoon tai pienteurastamoon teurastettavaksi 3 momentissa tarkoitetulla tavalla merkityn nautaeläimen.

9 §
Merkitsemistapa

Eläintenpitäjän on merkittävä jokainen syntynyt nautaeläin tunnistusasetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän asetuksen 6 §:n tarkoittamin tunnistimin ennen eläimen siirtämistä tai luovuttamista syntymäpitopaikasta ja kuitenkin viimeistään 20 vuorokauden iässä.

Bison bison lajiin kuuluvaan nautaeläimeen voidaan kuitenkin soveltaa korvamerkkien kiinnittämiselle biisoneihin (Bison bison lajit) vahvistetun määräajan pidentämisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 509/1999 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tapaa.

Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuotu eläin on merkittävä uudelleen tämän asetuksen 6 §:ssä tarkoitetulla eläintenpitäjälle tai eläinvälittäjälle myönnetyllä tunnistimella tulopitopaikassa ennen eläimen siirtämistä muuhun pitopaikkaan ja kuitenkin viimeistään 20 vuorokauden kuluessa eläimen Suomeen saapumisesta. Eläintenpitäjä tai eläinvälittäjä vastaa tunnistimen kiinnittämisestä.

4 luku

Nautaeläinluettelo

10 §
Eläintenpitäjän luettelonpito

Eläintenpitäjän on pidettävä tunnistusasetuksen 7 artiklan tarkoittamaa nautaeläinluetteloa Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä muodossa. Eläintenpitäjän on merkittävä nautaeläinluetteloon korvamerkkiasetuksen 8 artiklassa luetellut tapahtumat ja tiedot lukuun ottamatta edellä mainitun artiklan e-kohtaa. Lisäksi eläintenpitäjän on merkittävä nautaeläinluetteloon eläimen emän EU-tunnus.

Eläintenpitäjän on merkittävä tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitettujen tilapäismerkkien mukana toimitettuun luetteloon tilapäismerkin tunnuksen kohdalle sen eläimen EU-tunnus, jonka korvaan merkki on kiinnitetty ja merkin kiinnittämispäivä. Tilapäismerkkiluettelo on liitettävä osaksi nautaeläinluetteloa.

Nautaeläinluettelon pitämiseksi tunnistusasetuksen 7 artiklan tarkoittamalla tavalla ajan tasalla on eläintenpitäjän merkittävä nautaeläinluetteloon tässä pykälässä tarkoitetut tapahtumat ja tiedot viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien.

11 §
Eläinvälittäjän luettelonpito

Eläinvälittäjän on pidettävä ajan tasalla olevaa nautaeläinluetteloa välittämistään nautaeläimistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot tapahtumapäivineen:

1) vastaanotetun nautaeläimen EU-tunnus;

2) luovuttajan tilatunnus, asiakastunnus tai eläinvälittäjätunnus;

3) vastaanottajan tilatunnus, asiakastunnus, eläinvälittäjätunnus tai hyväksymisnumero;

4) kuljetusajoneuvon tai -ajoneuvojen rekisterinumero(t);

5) nautaeläinten purkaminen välivarastona toimivaan pitopaikkaan ja uudelleenlastaus kuljetusajoneuvoon; sekä

6) nautaeläimen kuoleminen.

12 §
Teurastamoalan toimijan luettelonpito

Teurastamoalan toimijan on pidettävä ajan tasalla olevaa nautaeläinluetteloa teurastamistaan nautaeläimistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot tapahtumapäivineen:

1) vastaanotetun nautaeläimen EU-tunnus;

2) luovuttajan tilatunnus, asiakastunnus tai eläinvälittäjätunnus; sekä

3) nautaeläimen teurastaminen tai kuoleminen ennen teurastusta.

13 §
Luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpito

Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä ajan tasalla olevaa nautaeläinluetteloa käsittelyä varten vastaanotetuista nautaeläinten raadoista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot tapahtumapäivineen:

1) vastaanotetun nautaeläimen EU-tunnus tai jos sellaista ei ole käytettävissä raadon kuljettamisesta vastuussa olevan toimijan raatoon kiinnittämä yksilötunnus;

2) luovuttajan tilatunnus, asiakastunnus tai jos edellä mainittuja ei ole käytettävissä nimi ja osoite, eläinvälittäjätunnus tai hyväksymisnumero; sekä

3) vastaanottaminen.

14 §
Luetteloiden säilyttäminen

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän, teurastamoalan toimijan ja luokan 1 käsittelylaitoksen on säilytettävä 10, 11, 12 ja 13 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden tietoja vähintään tunnistusasetuksen 7 artiklassa tarkoitetun ajan. Luetteloiden on oltava sellaisessa manuaalisessa tai atk-pohjaisessa muodossa, että ne voidaan milloin tahansa pyynnöstä esittää valvontaviranomaiselle.

5 luku

Nautarekisteri

15 §
Ilmoitukset nautarekisteriin

Eläintenpitäjän on ilmoitettava nautarekisteriin tämän asetuksen liitteen taulukossa 1 luetellut tapahtumat ja tiedot. Eläinvälittäjän, teurastamoalan toimijan ja luokan 1 käsittelylaitoksen on ilmoitettava liitteen taulukossa 2 luetellut tapahtumat ja tiedot. Lisäksi teurastamoalan toimijan on ilmoitettava liitteen taulukossa 3 luetellut tiedot.

Tapahtumien ilmoittamisajasta on säädetty tunnistusasetuksen 7 artiklassa. Samaa ilmoitusaikaa sovelletaan teurastamoalan toimijan ilmoituksiin teurastettujen nautaeläinten ruhotiedoista sekä luokan 1 käsittelylaitoksen ilmoituksiin nautaeläinten raatojen vastaanottamisesta käsittelyä varten.

Eläintenpitäjä ei saa siirtää tai luovuttaa pitopaikasta tai vastaanottaa pitopaikkaan, eläinvälittäjä vastaanottaa välittämistä varten tai luovuttaa kasvattamista tai teurastamista varten, eläinkuljettaja ottaa kuljetettavaksi tai teurastamoalan toimija vastaanottaa teurastamoon tai pienteurastamoon teurastamista varten nautaeläimiä, joiden tietoja ja aiempia tapahtumia ei ole ilmoitettu nautarekisteriin tai joiden tiedoissa ja tapahtumissa on puutteita.

16 §
Nautaeläinpassi

Nautaeläinpassi on tunnistusasetuksen 6 artiklan tarkoittama eläimen yksilöllinen tunnistusasiakirja, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää nautarekisteriin eläimen omistajaksi tai haltijaksi merkityn eläintenpitäjän tai eläinvälittäjän hakemuksesta kutakin EU:n sisämarkkinakauppaan tarkoitettua eläintä varten. Nautaeläinpassi on voimassa 14 vuorokautta korvamerkkiasetuksen 6 artiklassa tarkoitetusta myöntämispäivästä lukien.

Eläintenpitäjän tai eläinvälittäjän on toimitettava muusta EU:n jäsenvaltiosta tuodun eläimen nautaeläinpassi Elintarviketurvallisuusvirastoon viimeistään 14 päivänä eläimen Suomeen saapumisesta tunnistusasetuksen 6 artiklassa tarkoitettua palauttamista varten.

17 §
Rekisterikysely

Eläinvälittäjän, eläinkuljettajan ja teurastamoalan toimijan on varmistuttava 15 §:ssä tarkoitetusta ilmoittamisesta tekemällä kutakin välitettäväksi tai teurastettavaksi tarjottua nautaeläintä koskeva rekisterikysely ennen eläimen ottamista välitettäväksi tai kuljetettavaksi. Sen lisäksi, mitä on säädetty tämän asetuksen 15 §:ssä, nautaeläintä, jonka osalta rekisterikyselyn vastauksessa ilmenee viranomaisen merkitsemä siirtorajoitus, ei eläinvälittäjä, eläinkuljettaja tai teurastamoalan toimija saa ottaa välitettäväksi, kuljetettavaksi tai teurastamoon tai pienteurastamoon teurastettavaksi.

6 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (7/1999).

Eläintenpitäjän, jolla on voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (7/1999) mukaisesti nautarekisteriin ilmoitettuna elossa olevia nautoja, ei tarvitse rekisteröityä uudelleen nautojen pitäjäksi.

Luokan 1 käsittelylaitoksen on ilmoitettava 15 §:ssä tarkoitetut tiedot nautarekisteriin viimeistään 1.1.2008 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 (32000R1760); EUVL N:o L 204, 11.8.2000, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 911/2004 (32004R0911); EUVL N:o L 163, 30.4.2004, s. 65
Komission asetus (EY) N:o 509/1999 (31999R0509); EUVL N:o L 60, 9.3.1999, s. 53

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.