1355/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 228/2000:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Sotilas- ja palvelusarvon tarkoitus

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla.

Palvelusarvoa voidaan 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon sijasta sotilastehtävässä palveltaessa.

2 §
Sotilasarvot

Sotilasarvot ovat:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) ylivääpeli, ylipursimies;

8) sotilasmestari;

9) vänrikki, aliluutnantti;

10) luutnantti;

11) yliluutnantti;

12) kapteeni, kapteeniluutnantti;

13) majuri, komentajakapteeni;

14) everstiluutnantti, komentaja;

15) eversti, kommodori;

16) prikaatikenraali, lippueamiraali;

17) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

18) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

19) kenraali, johon voidaan liittää aselajia osoittava etuliite, ja amiraali.

Sotamiehen sotilasarvon sijasta voidaan käyttää puolustushaara- ja aselaji- tai joukkokohtaisia arvoja, siten kuin puolustusvoimain komentaja niistä sotilaskäskyasiana erikseen määrää.

3 §
Palvelusarvot

Palvelusarvot vastaavat nimikkeiltään 2 §:ssä lueteltuja sotilasarvoja, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Puolustusvoimain komentaja määrää sotilaskäskyasiana muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen palvelusarvojen rinnastamisesta sotilasarvoihin sekä tarvittaessa palvelusarvosta siirryttäessä puolustushaarasta toiseen.

4 §
Palvelusarvon antamisen yleiset edellytykset

Palvelusarvon antamisen yleisenä edellytyksenä on määräys palvelusarvoa vastaavaan sotilastehtävään.

Aliupseerina palvelevan ylemmän palvelusarvon antamisen edellytyksenä on, että palvelusarvon saava on ollut alemmassa aliupseerin palvelusarvossa vähintään kaksi vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

5 §
Keskinäinen arvojärjestys

Samassa tai rinnasteisessa sotilas- tai palvelusarvossa olevien keskinäinen arvojärjestys määräytyy ylentämisajankohdan tai palvelusarvon antamisajankohdan mukaan siten kuin puolustusvoimain komentaja siitä sotilaskäskyasiana tarkemmin määrää.

2 luku

Puolustusvoimien virassa palvelevan sotilas- ja palvelusarvo

6 §
Upseerina ja määräaikaisena reserviupseerina palvelevan sotilasarvo

Upseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) luutnantti;

2) yliluutnantti;

3) kapteeni, kapteeniluutnantti;

4) majuri, komentajakapteeni;

5) everstiluutnantti, komentaja;

6) eversti, kommodori;

7) prikaatikenraali, lippueamiraali;

8) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

9) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

10) kenraali ja amiraali.

Määräaikaisena reserviupseerina palvelevan sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti sekä yliluutnantti.

7 §
Opistoupseerina palvelevan sotilasarvo

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

2) luutnantti;

3) yliluutnantti;

4) kapteeni ja kapteeniluutnantti.

8 §
Erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvo

Korkeakoulututkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvot ovat 6 §:ssä luetellut sotilasarvot, joihin on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Opistotasoista tutkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvot ovat 7 §:n 2, 3 ja 4 kohdassa luetellut sotilasarvot, joihin on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Sotilasinsinööri ja sotilaskapellimestari voidaan ylentää majuria, komentajakapteenia, everstiluutnanttia tai komentajaa vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

9 §
Sotilaspappina ja sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvo

Sotilaspappina palvelevan palvelusarvot ovat sotilaspastori, kenttärovasti ja kenttäpiispa.

Sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvot ovat sotilasvirkamies 1 luokka, sotilasvirkamies 2 luokka ja sotilasvirkamies 3 luokka.

10 §
Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina palvelevan palvelusarvo

Aliupseerina tai määräaikaisena aliupseerina palvelevan palvelusarvot ovat:

1) sotilasammattihenkilö;

2) kersantti;

3) ylikersantti;

4) vääpeli ja pursimies;

5) ylivääpeli ja ylipursimies;

6) sotilasmestari.

3 luku

Muut sotilas- ja palvelusarvot

11 §
Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan sotilasarvo

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan:

1) miehistön sotilasarvot ovat sotamies, korpraali ja ylimatruusi;

2) aliupseerin sotilasarvot ovat alikersantti, kersantti, ylikersantti, vääpeli ja pursimies, ylivääpeli ja ylipursimies sekä sotilasmestari;

3) upseerin sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni ja kapteeniluutnantti, majuri ja komentajakapteeni, everstiluutnantti ja komentaja, eversti ja kommodori, prikaatikenraali ja lippueamiraali, kenraalimajuri ja kontraamiraali, kenraaliluutnantti ja vara-amiraali sekä kenraali ja amiraali;

4) erikoisupseerin sotilasarvot ovat 8 §:ssä tarkoitetut sotilasarvot.

12 §
Varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvo

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvot ovat sotamies, korpraali, ylimatruusi, alikersantti ja kersantti.

13 §
Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvo

Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osastossa opiskelevan palvelusarvot ovat kadetti, kadettialikersantti, kadettikersantti, kadettiylikersantti ja kadettivääpeli tai kadettipursimies.

4 luku

Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

14 §
Upseerina, opistoupseerina tai määräaikaisena reserviupseerina palvelevan ylentämisen yleiset edellytykset

Upseerina, opistoupseerina tai määräaikaisena reserviupseerina palvelevan ylentämisen yleisenä edellytyksenä on, että ylennettävä on ollut lähinnä alemmassa arvossa vähintään kaksi vuotta, kenraalimajuriksi tai kontra-amiraaliksi ylennettäessä kuitenkin prikaatikenraalin tai everstin taikka lippueamiraalin tai kommodorin arvossa taikka edellä mainituissa arvoissa yhteensä vähintään kaksi vuotta.

Edellä 1 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

15 §
Upseerina palvelevan ylentämisen muut edellytykset

Upseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) luutnantiksi, yliluutnantiksi taikka kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi upseerin virkaan vaadittava koulutus;

2) majuriksi tai komentajakapteeniksi taikka everstiluutnantiksi tai komentajaksi majurin ja komentajakapteenin virkaan vaadittava koulutus;

3) everstiksi tai kommodoriksi taikka sitä ylempiin sotilasarvoihin everstin ja kommodorin virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä upseeri voidaan ylentää koulutuksensa mukaista ylintä sotilasarvoa seuraavaan upseerin sotilasarvoon.

16 §
Opistoupseerina palvelevan ylentämisen muut edellytykset

Opistoupseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) sotilasmestariksi, vänrikiksi tai aliluutnantiksi taikka luutnantiksi opistoupseerin perusvirkaan vaadittava koulutus;

2) yliluutnantiksi taikka kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi opistoupseerin ylempään virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä opistoupseeri voidaan ylentää koulutuksensa mukaista sotilasarvoa seuraavaan opistoupseerin sotilasarvoon.

17 §
Erikoisupseerin sotilasarvoon ylentämisen muut edellytykset

Ylentäminen erikoisupseerin sotilasarvoon edellyttää, että ylennettävällä on erikoisupseerin virkaan vaadittava koulutus.

Ylentäminen erikoisupseerin sotilasarvoa seuraavaan sotilasarvoon edellyttää, että ylennettävä on ollut lähinnä alemmassa erikoisupseerin tai vastaavassa upseerin tai opistoupseerin arvossa vähintään kaksi vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

Erikoisupseerin virassa palveleva laillistettu lääkäri, eläinlääkäri ja hammaslääkäri sekä diplomi-insinööri voidaan erityisestä syystä ylentää suoraan kapteenia tai kapteeniluutnanttia vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

18 §
Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan ja varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan ylentämisen edellytykset

Edellä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävä on saanut puolustusvoimain komentajan tarkemmin määräämällä tavalla ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää vastaavan koulutuksen ja että hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva.

5 luku

Toimivaltuussäännökset

19 §
Toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja palvelusarvon antamiseen

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisupseerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoihin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaava palvelusarvo säädetään puolustusvoimista annetun lain 9 §:n 1 momentissa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitettua muuta kuin kenraalin sotilasarvoa vastaavan palvelusarvon antaa puolustusvoimain komentaja.

Puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön ylentää sotilasmestariksi pääesikunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi merivoimien, ilmavoimien tai maanpuolustusalueen komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpelin ja pursimiehen sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää joukko-osaston komentaja.

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina palvelevan ylentää sotilasmestariksi ja sitä vastaavan palvelusarvon antaa pääesikunnan päällikkö, ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi ylentää ja niitä vastaavan palvelusarvon antaa ilmavoimien, merivoimien tai maanpuolustusalueen komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimieheksi sekä niitä alempiin sotilasarvoihin ylentää sekä niitä vastaavan palvelusarvon antaa joukko-osaston komentaja tai vastaava.

Reserviin ja nostoväkeen kuuluvan ylentää miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin sekä niitä vastaavan palvelusarvon antaa sotilasläänin komentaja. Edellä 11 §:n 1 kohdassa ja 12 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentää joukko-osaston komentaja tai vastaava.

20 §
Puolustusministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamiehen ylentäminen

Mitä tässä asetuksessa säädetään sotilaana palvelevan ylentämisestä, sovelletaan myös sellaiseen puolustusministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamieheen, jonka viran ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus sotilasvirkaan.

Puolustusministeriön tai puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilöstön ja aliupseeriston ylentämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään.

21 §
Kriisinhallintaorganisaatiossa tai muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevan palvelusarvo

Pääesikunta vahvistaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallintaorganisaatiossa palvelevien palvelusarvot. Palvelusarvon antaa mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen.

Kriisinhallintajoukon komentaja voi lisäksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi antaa reserviin kuuluvalle hänelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua varsinaista palvelusarvoaan ylemmän miehistön tai aliupseerin palvelusarvon.

Muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevalle, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa mainittua lakia, voidaan palveluksen ajaksi antaa palvelusarvona hänen varsinaista sotilasarvoaan ylempi sotilasarvo.

6 luku

Voimaantulo

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan sotilas- ja palvelusarvoista 17 päivänä maaliskuuta 2000 annettu tasavallan presidentin asetus (283/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.