1351/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 59 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 285/2006:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli 10 kuutiometriä päivässä talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Lisäksi asetuksessa säädetään osaamisen testaamisesta, testitodistuksesta sekä testaajan kelpoisuudesta.

2 §
Laitostekninen ja talousvesihygieeninen osaaminen

Laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot veden hankinnasta, veden mikrobiologiasta ja kemiasta, talousveden puhdistustekniikasta, vesijohtoverkostojen hygieniasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, talousveden käyttötarkkailusta ja talousveden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

3 §
Testitodistus

Osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle myönnetään viivytyksettä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen vahvistaman mallin mukainen testitodistus.

4 §
Osaamistesti

Osaamistestin tarkoituksena on arvioida testattavan laitosteknisiä ja talousvesihygieenisiä perustietoja seuraavilla asetuksen liitteessä tarkemmin kuvatuilla osa-alueilla:

1) veden hankinta;

2) veden käsittely;

3) vesijohtoverkostot;

4) lainsäädäntö ja talousveden laadun valvonta; sekä

5) huolto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii osaamistestin kysymykset sekä vastaa testausjärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Osaamistesti on kirjallinen.

5 §
Testaajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hyväksyy hakemuksesta testaajiksi terveydensuojelulain (763/1994) 59 a §:n 1 momentin mukaiset kelpoisuusehdot talousveden osalta täyttävät hakijat ja pitää testaajista luetteloa.

Luetteloon merkitään testaajaksi hyväksytyn nimi sekä yhteisö, jonka palveluksessa tämä toimii.

Hakemuksessa on selvitettävä, miten testaajaksi hakeva aikoo täyttää 6 ja 7 §:n mukaiset velvoitteet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus luetteloi testaajia siinä laajuudessa, joka mahdollistaa testaajien alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden ja testaajien riittävän valvonnan.

Muutoin henkilötietojen käyttämisestä säädetään henkilötietolaissa (523/1999) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

6 §
Osaamistestien järjestäminen

Testaajan käytettävissä tulee olla testien asianmukaisen järjestämisen edellyttämä tila ja välineet sekä testin valvonnan kannalta riittävästi valvontatehtäviin perehtyneitä henkilöitä.

7 §
Testaajan velvollisuudet

Testaajan tulee:

1) järjestää testitilaisuudet ja tiedottaa niistä;

2) tarkastaa testiin osallistuneiden testisuoritukset Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti; sekä

3) toimittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle sen tarvitsemat tiedot testin hyväksytysti suorittaneista.

Testien järjestämisen valvontaa varten testaajan tulee lisäksi:

1) ilmoittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle 6 §:ssä tarkoitetuissa edellytyksissä sekä 5 §:n 2 momentissa mainituissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista; ja

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tai testiin osallistuneen niin vaatiessa toimittaa testisuoritus tarkistusarvosteluun Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Jari Keinänen

Liite

TALOUSVETTÄ TOIMITTAVASSA LAITOKSESSA TYÖSKENTELEVÄN LAITOSTEKNISET JA TALOUSVESIHYGIEENISET OSAAMISVAATIMUKSET

1. Veden hankinta

Testattavan on tunnettava

• yleisimmät raakaveden epäpuhtaudet ja niiden merkitys veden käsittelytarpeeseen,

• vedenottamoalueen suojelu ja pohjaveden suojelusuunnitelmat

• raakavettä likaavat toiminnat, kuten jätevesien johtaminen, maatalous, maa-ainesten otto ja teollisuus

• yleisimmät vedenottorakenteet

• pohjaveden muodostumisen yleiset periaatteet pohjavesilaitoksilla

• vedenottolupa ja raakaveden laadun seuranta

2. Veden käsittely

Testattavan on tunnettava

• tärkeimmät vedenkäsittelykemikaalit ja niiden turvallisuuskysymykset, syöttötavat, liuotus ja laimennustavat sekä syötön tarkoitus

• kemikaalien yli- ja aliannostuksen merkitys ja estäminen

• tärkeimmät vedenkäsittelymenetelmät ja niiden vaikutus veden laatuun

• toimintatavat häiriötilanteessa (erityistilanteisiin varautuminen)

• vedenkäsittelyn vaikutus talousveden mikrobiologiaan ja kemiaan

• käyttötarkkailun perusteet

3. Vesijohtoverkostot

Testattavan on tunnettava

• yleisperiaatteet verkoston asennushygieniasta ja tonttijohdon liittämisestä verkostoon

• verkoston osat ja verkostomateriaali ja niiden kestävyys sekä vaikutus talousveden laatuun

• verkoston ja säiliöiden ylläpidon ja asennuksien yksikköprosessien, kuten huuhtelun, puhdistuksen, juoksutuksen ja desinfioinnin toteuttaminen

• takaisinvirtauksen estäminen

• vesisäiliöiden turvallisuuteen liittyvät hygieeniset riskit ja niiden torjunta

4. Lainsäädäntö ja talousveden laadun valvonta

Testattavan on tunnettava

• lainsäädännön asettamat vaatimukset

- talousveden laadulle ja sen valvonnalle

- talousvettä toimittaville laitoksille

• valvontatutkimusohjelman sisältö ja merkitys

Testattavan on osattava

• ottaa näyte kemiallista ja mikrobiologista määritystä varten

• valita oikea näytteenottopiste kunkin näytteenoton tavoitteiden mukaisesti

• arvioida talousveden laatua mittaustulosten sekä veden ulkonäön perusteella

5. Huolto

Testattavan on tunnettava

• huoltokirjan tarkoitus ja pääasiallinen sisältö

• säännöllisen huollon merkitys laitteille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.