1350/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 28 a ja 59 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 285/2006:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään uimalassa, uimahallissa, kylpylässä, vesipuistossa, virkistymis-, kuntoutus- tai hierontalaitoksessa taikka muussa vastaavassa laitoksessa työskentelevältä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta. Lisäksi asetuksessa säädetään osaamisen testaamisesta, testitodistuksesta sekä testaajan kelpoisuudesta.

2 §
Laitostekninen ja allasvesihygieeninen osaaminen

1 §:ssä tarkoitetussa laitoksessa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mikrobiologiasta, allasvesikemiasta, allasveden puhdistustekniikasta, ilmanvaihdosta, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta, allasveden käyttötarkkailusta ja allasveden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Testitodistus on oltava myös toiminnanharjoittajalla, joka omassa laitoksessaan suorittaa allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

3 §
Testitodistus

Osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle myönnetään viivytyksettä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen vahvistaman mallin mukainen testitodistus.

4 §
Osaamistesti

Osaamistestin tarkoituksena on arvioida testattavan laitosteknisiä ja allasvesihygieenisiä perustietoja seuraavilla asetuksen liitteessä tarkemmin kuvatuilla osa-alueilla:

1) allasveden mikrobiologia ja kemia;

2) allasveden käsittely;

3) muu tekniikka ja hygienia;

4) lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta; sekä

5) huolto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii osaamistestin kysymykset sekä vastaa testausjärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Osaamistesti on kirjallinen.

5 §
Testaajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hyväksyy hakemuksesta testaajiksi terveydensuojelulain (763/1994) 59 a §:n 1 momentin mukaiset kelpoisuusehdot allasveden osalta täyttävät hakijat ja pitää testaajista luetteloa.

Luetteloon merkitään testaajaksi hyväksytyn nimi sekä yhteisö, jonka palveluksessa tämä toimii.

Hakemuksessa on selvitettävä, miten testaajaksi hakeva aikoo täyttää 6 ja 7 §:n mukaiset velvoitteet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus luetteloi testaajia siinä laajuudessa, joka mahdollistaa testaajien alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden ja testaajien riittävän valvonnan.

Muutoin henkilötietojen käyttämisestä säädetään henkilötietolaissa (523/1999) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

6 §
Osaamistestien järjestäminen

Osaamistestien järjestämiseen käytettävän tilan ja välineiden tulee olla asianmukaiset. Testiä valvomassa tulee olla riittävästi valvontatehtäviin perehtyneitä henkilöitä.

7 §
Testaajan velvollisuudet

Testaajan tulee:

1) järjestää testitilaisuudet ja tiedottaa niistä;

2) tarkastaa testiin osallistuneiden testisuoritukset Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti; sekä

3) toimittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle sen tarvitsemat tiedot testin hyväksytysti suorittaneista.

Testien järjestämisen valvontaa varten testaajan tulee lisäksi:

1) ilmoittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle 6 §:ssä tarkoitetuissa edellytyksissä sekä 5 §:n 2 momentissa mainituissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista; ja

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tai testiin osallistuneen niin vaatiessa toimittaa testisuoritus tarkistusarvosteluun Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Jari Keinänen

Liite

UIMAHALLISSA JA KYLPYLÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄN LAITOSTEKNISET JA ALLASVESIHYGIEENISET OSAAMISVAATIMUKSET

1. Allasveden mikrobiologia ja kemia

Testattavan on tunnettava

• miten likakuormitus altaaseen tulee ja mikä on likakuorman keskimääräinen koostumus

• yleisimmät allasvedessä esiintyvät mikrobiryhmät ja mahdolliset taudinaiheuttajat sekä niiden merkitys ja kloorinsietokyvyn erot yleisellä tasolla

• kloorin eri muodot allasvedessä sekä niiden ja pH-arvon vaikutus desinfioinnin tehokkuuteen

• tärkeimpien allasveden laatumuuttujien alkuperä, syntytapa ja merkitys uimarin viihtyvyyteen ja terveyteen

• vedenkäsittelyn vaikutus allasveden mikrobiologiaan ja kemiaan

2. Allasveden käsittely

Testattavan on osattava

• tärkeimmät allasvedenkäsittelykemikaalit ja niiden turvallisuuskysymykset, syöttötavat, liuotus ja laimennustavat sekä syötön tarkoitus

• klooripitoisuuden ja pH-arvon säädön periaatteet

• tärkeimmät allasvedenkäsittelyn yksikköprosessit, toiminta ja hoito, niihin liittyvien laitteiden toimintaperiaate sekä niiden vaikutus veden laatuun

• erilaisten puhdistuskiertojen merkitys

• korvausveden tarve ja sen merkitys allasveden laadulle

• toimintatavat erityis- ja häiriötilanteessa

3. Muu tekniikka ja hygienia

Testattavan on tunnettava

• ilmanvaihdon tarve ja toimintaperiaatteet sekä vaikutus ilman terveydelliseen laatuun

• merkittävimmät syyt kosteuden rakenteisiin tiivistymiseen ja sen vaikutukset rakenteisiin ja käyttäjien terveyteen

• eri tilojen sopivat lämpötilat ja suhteelliset kosteudet ja niiden vaikutus toisiinsa sekä käyttäjiin

• allas- ja oheistilojen puhtaanapidon sekä henkilökohtaisen hygienian merkitys allasveden laadulle

4. Lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta

Testattavan on tunnettava

• lainsäädännön asettamat vaatimukset

○ allasveden laadulle ja sen valvonnalle

○ toiminnanharjoittajille

• valvontatutkimusohjelman sisältö ja merkitys

Testattavan on osattava

• ottaa näyte kemiallista ja mikrobiologista määritystä varten

• valita oikea näytteenottopiste kunkin näytteenoton tavoitteiden mukaisesti

• mitata klooripitoisuus ja pH-arvo

• arvioida allasveden laatua mittaustulosten sekä veden ulkonäön perusteella

5. Huolto

Testattavan on tunnettava

• huoltokirjan tarkoitus ja pääasiallinen sisältö

• säännöllisen huollon merkitys laitteille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.