1322/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1707/1991) 4 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 542/2004, sekä

muutetaan väliaikaisesti 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

4 §

Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin myönnetään 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseltä ajalta 1 momentin 1 kohdasta poiketen maksettuja työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja vastaavat määrät sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta vastaavat määrät. Tuki koskee yleisesti verovelvollisia Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisia, jotka työskentelevät säännöllistä matkustajaliikennettä yhteisön satamien välillä harjoittavilla aluksilla.Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, ja sen 4 §:n 2 momentti on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) nojalla säädetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 226/2006
LiVM 24/2006
EV 204/2006

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.