1206/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat:

1) diaari- tai rekisteritodistus tai -ote 21 euroa

2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,30 euroa/asiakirja sekä

3) toimitusmaksu 4,30 euroa/lähetys.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat.

1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuksien luovutus

2) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä

4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet

7) huonetilojen käyttö

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

9) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Valtion asuntorahaston määritteleminen käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Valtion asuntorahasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka.

Suoritteista, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.