1205/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (15/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 78 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 42 euroa työtunnilta. Lisäksi peritään tyyppihyväksyntähakemuksen käsittelystä aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva tai 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

Päätökset:

1) päätös poikkeuksen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämisestä 220 euroa,

2) hakemuksesta tehty päätös maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetun suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi 175 euroa,

3) päätös maakuntakaavasta tehdystä valituksesta 175 euroa,

4) päätös kuntien yhteisestä yleiskaavasta tehdystä valituksesta 175 euroa,

5) päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valtioneuvoston käsiteltäväksi siirretystä valituksesta 175 euroa,

6) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n mukainen päätös asetuksen noudattamista koskevan poikkeuksen myöntämisestä 260 euroa,

7) ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen päätös toimivallan siirrosta kunnalle pilaantunutta maaperää koskevassa asiassa 175 euroa,

8) ympäristönsuojelulain 111 §:n mukainen päätös poikkeuksen myöntämisestä eräisiin päästöjä koskeviin säännöksiin yhteistoteutushankkeissa 1 080 euroa,

9) päätös lupahakemuksesta geologiseen tutkimukseen ja malminetsintään aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella 200 euroa

10) erämaalain (62/1991) 4, 5 ja 6 §:n mukaiset luvat 200 euroa

11) lunastuslupa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 1 550 euroa.

Edellä kohdissa 3―5 tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa,

2) valittajalta, jos valitus peruutetaan eikä

3) valittajalta, jos valitus kokonaan tai pääosin hyväksytään.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet:

1) diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 21 euroa,

2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,30 euroa/asiakirja sekä

3) toimitusmaksu 4,30 euroa /lähetys.

4 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

2) tutkimukset ja selvitykset,

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) huonetilojen käyttö,

7) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ympäristöministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka.

Päätöksistä asiassa, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.