1176/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on työterveyskortin avulla edistää työntekijän työterveyshuollon järjestämistä ja toteuttamista sekä terveydentilan seurantaa rakennustyössä.

Rakennustyöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) soveltamisalaan kuuluvaa työtä.

Sen lisäksi, mitä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1484/2001) sekä terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1485/2001) säädetään, sovelletaan rakennustyötä tekevään, mitä tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:

1) toimihenkilöön;

2) sellaiseen lvi-, sähkö-, tele-, hissi- tai kaukolämpöalan työntekijään tai muuhun työntekijään, joka asentaa, huoltaa tai kunnossapitää rakennukseen tai rakennelmaan asennettavia erillisiä järjestelmiä, varusteita tai laitteita ja joka on muun yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa; eikä

3) sellaiseen puhelin-, tietoliikenne-, sähkö- tai kaukolämpöverkkotyöntekijään tai energiantuotantolaitoksen työntekijään, joka on muun yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa.

2 §
Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on osana työterveyshuollon järjestämis- ja toteuttamisvelvollisuutta huolehdittava siitä, että rakennustyötä tekevällä työntekijällä on oma henkilökohtainen työterveyskortti.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on työterveyskortti ennen työskentelyn aloittamista rakennustyömaalla.

3 §
Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän on pidettävä työterveyskortti mukanaan rakennustyömaalla. Työterveyshuollon järjestämisen valvomiseksi työntekijän on pyydettäessä näytettävä työterveyskortti työnantajalle, työsuojeluviranomaisen tarkastajalle, yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle tai rakennuttajalle.

Työntekijän on työterveystarkastuksen yhteydessä esitettävä työterveyskorttinsa työterveyshuollon ammattihenkilölle tai asiantuntijalle tietojen merkitsemistä ja päivittämistä varten.

4 §
Työterveyskortin sisältö

Työterveyskortista tulee ilmetä työntekijän etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus.

Työterveyskorttiin on merkittävä ne terveystarkastukset, joista säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001) sekä edellä 1 §:n 3 momentissa mainituissa asetuksissa.

Työterveyskorttiin on merkittävä jokaisen suoritetun terveystarkastuksen ajankohta, seuraavan tarkastuksen ajankohta sekä tarkastuksen suorittaneen työterveysyksikön ja tarkastuksen suorittajan nimi. Merkinnät työterveyskorttiin tekee terveystarkastuksen suorittaja.

5 §
Valvonta

Työsuojeluviranomaisen on valvottava, että työnantaja on huolehtinut tämän asetuksen mukaisista velvoitteistaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.