1140/2006

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa ja lihasta jalostettuja tuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Andorrasta, Färsaarilta, Liechtensteinista ja Norjasta tuotaviin lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontieriin, joihin sovelletaan, mitä ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006) säädetään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden maahantuonnista sekä lihalle ja lihasta jalostetuille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annettu komission asetus (EY) N:o 1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus;

5) virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annettu komission asetus (EY) N:o 2075/2005, jäljempänä trikiiniasetus;

6) tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001;

7) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

8) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.2.;

2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.3.;

3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.6.;

4) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnonvaraisen riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä;

5) muilla eläimenosilla muita eläimenosia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.11.;

6) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.13.;

7) raakalihavalmisteella raakalihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.15.;

8) lihalla 1–7 kohdassa tarkoitettua lihaa sekä matelijoiden lihaa;

9) lihavalmisteella lihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.1.;

10) sulatetulla eläinrasvalla sulatettua eläinrasvaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.5.;

11) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.9.;

12) kollageenilla kollageenia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.8.;

13) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.7.;

14) lihasta jalostetuilla tuotteilla 9–13 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen jalostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkojalostuksesta;

15) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

16) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

17) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

18) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

19) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

20) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

21) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

22) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

23) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihasta jalostettuja tuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

Maahan ei myöskään saa tuoda lihaa tai lihasta jalostettuja tuotteita, jotka todetaan ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi siten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen liitteen I jakson II luvussa V säädetään.

6 §
Punaisen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Punaista lihaa ja punaisesta lihasta valmistettua jauhelihaa saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1. Maahan tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY 8 artiklassa säädetyt ehdot, ja lihan sekä jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Punaisen lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Tuontierien mukana on oltava neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2005/290/EY mukainen terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten sian ja hevosen, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

7 §
Siipikarjan lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin annetun komission päätöksen 94/85/EY liitteessä I, ja lihan ja jauhelihan on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 94/984/EY 1 artiklassa säädetyt ehdot. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 94/984/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin mainitun päätöksen liitteessä I säädetään. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Tarhattujen riistalintujen lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat kaninlihan ja tietynlaisen luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan tuonnin, sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tällaisessa tuonnissa annetun komission päätöksen 2000/585/EY liitteessä I, kyseisen päätöksen liitteen II taulukon mukaisesti. Tarhattujen riistalintujen lihan ja jauhelihan on täytettävä komission päätöksen 2000/585/EY 2 artiklassa säädetyt ehdot. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin I mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 ja 2 momenteissa säädetyn lisäksi siipikarjaan kuuluvista linnuista saadun lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Siipikarjan lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

8 §
Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset ja todistukset

Naudan ja sian sekä kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan ja jauhelihan tuontierän mukana on oltava tämän asetuksen liitteen mallin mukainen salmonellaerityistakuita koskeva todistus. Niistä tuontieristä, joiden mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa.

9 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten sileälastaisten lintujen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sekä eläinlääkärintodistuksista tarhattujen sileälastaisten lintujen (ratitae) lihan tuonnissa samoin kuin luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2000/609/EY liitteessä I. Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2000/609/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin mainitun päätöksen liitteessä I säädetään. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty tarhatun riistan osalta.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

10 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten, luonnonvaraisten riistalintujen sekä tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten, luonnonvaraisten riistalintujen sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu komission päätöksen 2000/585/EY liitteessä I, kyseisen päätöksen liitteen II taulukon mukaisesti. Lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin mainitun päätöksen liitteessä II säädetään. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten karhun, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

11 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1. Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY 8 artiklassa säädetyt ehdot, ja lihan sekä jauhelihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten villisian ja kavioeläinten, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

12 §
Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuonti

Matelijoiden lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

13 §
Raakalihavalmisteiden tuontivaatimukset

Maahan saadaan tuoda tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten, lukuun ottamatta kavioeläinten, lihasta valmistettuja pakastettuja raakalihavalmisteita vain niistä kolmansista maista, joista kyseisen eläinlajin tuoreen lihan tuonti on sallittua. Raakalihavalmisteen on täytettävä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista annetun komission päätöksen 2000/572/EY ehdot. Raakalihavalmisteeseen raaka-aineena käytetyn lihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta, ja raakalihavalmisteen valmistaneen laitoksen on oltava komission hyväksymä. Raakalihavalmisteen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2000/572/EY liitteen II mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden luonnonvaraisten sileälastaisten lintujen sekä matelijoiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

14 §
Lihavalmisteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sekä päätösten 97/41/EY, 97/221/EY ja 97/222/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2005/432/EY liitteen II osissa 1–3. Lihavalmisteen on täytettävä komission päätöksessä 2005/432/EY säädetyt ehdot, ja lihavalmisteen käsittelyn on tuontimaakohtaisesti täytettävä kyseisen komission päätöksen liitteen II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteen II osissa 2 ja 3 säädetään. Lihavalmisteeseen raaka-aineena käytetyn lihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta, ja lihavalmisteen valmistaneen laitoksen on oltava komission hyväksymä. Lihavalmisteen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2005/432/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden sekä luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden luonnonvaraisten sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

15 §
Elintarvikkeeksi käytettävien suolien, mahojen ja virtsarakkojen tuontivaatimukset

Elintarvikkeeksi käytettäviä, puhdistamisen jälkeen suolattuja, kuumennettuja tai kuivattuja suolia, mahoja ja virtsarakkoja saadaan tuoda kaikista kolmansista maista. Suolien, mahojen ja virtsarakkojen on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Suolien on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 2003/779/EY vaatimukset. Suolien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/779/EY liitteen I mallin mukainen terveystodistus, ja mahojen ja virtsarakkojen tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien suolien, mahojen ja virtsarakkojen tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

16 §
Sulatetun eläinrasvan tuontivaatimukset

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda maahan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I luvun 9 kohdassa 1 tarkoitetuista maista. Sulatetun eläinrasvan on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan sulatetun eläinrasvan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Alkuperämaan eläintautitilanteesta riippuen sulatetun eläinrasvan tuontierän mukana olevan terveystodistuksen tulee sisältää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I luvun 9 kohdassa 2 mainitut takeet.

17 §
Gelatiinin tuontivaatimukset

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeiksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti annetun komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VIII. Gelatiinin on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.

Gelatiinin tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen II osassa A. Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana komission päätöksen 2003/863/EY liitteen A mukainen terveystodistus.

18 §
Gelatiinin raaka-aineiden tuontivaatimukset

Gelatiinin raaka-aineiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Gelatiinin raaka-aineiden tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen II osassa B.

19 §
Kollageenin tuontivaatimukset

Kollageenin on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Kollageenin tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa A. Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan kollageenin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan kollageenin tuontierän mukana komission päätöksen 2003/863/EY liitteen B mukainen terveystodistus.

20 §
Kollageenin raaka-aineet

Kollageenin raaka-aineita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, joista tarhatuista märehtijöistä saadun lihan, sianlihan, siipikarjanlihan tai luonnonvaraisen riistanlihan tuonti Suomeen on tämän asetuksen mukaan sallittua. Kollageenin raaka-aineiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Kollageenin raaka-aineen tuontierän mukana olevasta terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa B.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punainen liha sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja jauheliha täyttää neuvoston päätöksen 79/542/ETY 12 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

2) kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 94/984/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen II osan 2 mallin C mukainen eläinlääkärintodistus;

3) tarhattujen sileälastaisten lintujen liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2000/609/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

4) tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten, tarhattujen ja luonnonvaraisten riistalintujen sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden, kuin sorkka- ja kavioeläinten sekä jäniseläinten, liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2000/585/EY 2 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin K mukainen eläinlääkärintodistus;

5) raakalihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2005/432/EY 7 artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja suolierien mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

22 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilöille lähetettäviin lihaa ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviin eriin, joiden tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavia eläinperäisiä tuotteita koskevista toimenpiteistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

23 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien on täytettävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY luvun II mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Tuontierän mukana on oltava direktiivin 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

Tuonnissa tulee myös noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä. Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen sekä matelijoiden lihan ja jauhelihan sekä edellä mainittujen eläinten lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden sekä eräiden teuraseläimistä saatavien muiden elintarvikkeiden tuonnissa tulee lisäksi noudattaa, mitä tässä asetuksessa säädetään tuonnin luvanvaraisuudesta.

4 luku

Muut säännökset

24 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

25 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 12 päivänä toukokuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (392/2004).

Neuvoston päätös 79/542/ETY (31979D0542); EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15,
neuvoston direktiivi 92/118/ETY (31992L0118); EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49,
komission päätös 94/85/EY (31994D0085); EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31,
komission päätös 94/984/EY (31994D0984); EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 11,
neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996D0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
komission päätös 96/137/EY (31996D0137); EYVL N:o L 31, 9.2.1996, s. 31,
neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9,
komission päätös 97/467/EY (31997D0467); EYVL N:o L 199, 26.7.1997, s. 57,
komission päätös 2000/572/EY (32000D0572); EYVL N:o L 240, 23.9.2000, s. 19,
komission päätös 2000/585/EY (32000D0585); EYVL N:o L 251, 6.10.2000, s. 1,
komission päätös 2000/609/EY (32000D0609); EYVL N:o L 258, 12.10.2000, s. 49,
komission päätös 2001/556/EY (32001D0556); EYVL N:o L 200, 25.7.2001, s. 23,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R999); EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1,
neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2003, s. 11,
komission päätös 2002/477/EY (32002D0477); EYVL N:o L 164, 22.6.2002, s. 39,
komission päätös 2002/926/EY (32002D0926); EYVL N:o L 322, 27.11.2002, s. 49,
komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EYVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17,
komission päätös 2003/779/EY (32003D0779); EYVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 38,
komission päätös 2003/812/EY (32003D0812); EYVL N:o L 305, 22.11.2003, s. 17,
komission päätös 2003/863/EY (32003D0863); EYVL N:o L 325, 12.12.2003, s. 46,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EYVL N:o L 195, 2.6.2004, s. 12,
komission päätös 2004/118/EY (32004D0118); EYVL N:o L 36, 7.2.2004, s. 34,
komission päätös 2004/212/EY (32004D0212); EYVL N:o L 73, 11.3.2004, s. 11,
komission päätös 2004/245/EY (32004D0245); EYVL N:o L 77, 13.3.2004, s. 62,
komission päätös 2004/372/EY (32004D0372); EYVL N:o L 118, 23.4.2004, s. 45,
komission päätös 2004/413/EY (32004D0413); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 51,
komission päätös 2004/414/EY (32004D0414); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 56,
komission päätös 2004/415/EY (32004D0415); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 63
komission päätös 2004/432/EY (32004D0432); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 33,
komission päätös 2004/436/EY (32004D0436); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 47,
komission päätös 2004/437/EY (32004D0437); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 52,
komission asetus (EY) N:o 445/2004 (32004R0445); EYVL N:o L 72, 11.3.2004, s. 60,
komission päätös 2004/620/EY (32004D0620); EYVL N:o L 279, 28.8.2004, s. 30,
komission asetus (EY) N:o 745/2004 (32004R0745); EYVL N:o L 122, 26.4.2004, s. 1,
komission päätös 2004/784/EY (32004D0784); EYVL N:o 346, 23.11.2004, s. 11,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 3,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83,
komission päätös 2004/882/EY (32004D0882); EYVL N:o L 373, 21.12.2004, s. 52,
komission päätös 2005/33/EY (32005D0033); EYVL N:o L 16, 20.1.2005, s. 59,
komission päätös 2005/92/EY (32005D0092); EYVL N:o L 31, 4.2.2005, s. 62,
komission päätös 2005/93/EY (32005D0093); EYVL N:o L 31, 4.2.2005, s. 64,
komission päätös 2005/290/EY (32005D0290); EYVL N:o L 93, 12.4.2005, s. 34,
komission päätös 2005/432/EY (32005D0432); EYVL N:o L 151, 14.6.2005, s. 3,
komission päätös 2005/804/EY (32005D0804); EYVL N:o L 303, 22.11.2005, s. 56,
komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (32005R1688); EYVL N:o L 271, 15.10.2005, s. 17,
komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 27,
komission asetus (EY) N:o 2075/2005 (32005R2075); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 60,
komission päätös 2006/65/EY (32006D0065); EYVL N:o L 32, 4.2.2006, s. 93,
komission päätös 2006/259/EY (32006D0259); EYVL N:o L 93, 31.3.2006, s. 65,
komission päätös 2006/330/EY (32006D0330); EYVL N:o L 121, 6.5.2005, s. 43,
komission päätös 2006/463/EY (32006D0463); EYVL N:o L 183, 5.7.2006, s. 20,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EYVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 13.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.