1105/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastuksen valvontatoimista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Nimetyt satamat

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 a artiklassa tarkoitetut kolmansien maiden kalastusalukset saavat saman säädöksen 28 e artiklassa tarkoitetuin tavoin poiketa ja purkaa kalaa sisältävää lastiaan ylivoimaista estettä tai hätätapausta lukuun ottamatta ainoastaan seuraavissa satamissa:

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kaskinen;

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

2) Reposaari;

3) Rauma;

4) Uusikaupunki;

5) Kasnäs;

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

6) Hanko;

7) Helsinki;

8) Inkoo;

9) Valko Loviisa;

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

10) Kuusinen Kotka.

2 §
Ennakkoilmoitus jälleenlaivauksesta

Suomen lipun alla purjehtivan ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröidyn FIN-tunnuksella varustetun kalastusaluksen päällikön tulee antaa ennakkoilmoitus jälleenlaivauksesta 3 §:ssä mainituille viranomaisille ennen kuin alus jälleenlaivaa silakka- tai kilohailisaalista.

Ennakkoilmoituksen tulee sisältää tiedot jälleenlaivauksen arvioidusta ajankohdasta, jälleenlaivauspaikan sijainnista, toimintaan osallistuvien kalastusalusten tunnistetiedoista sekä arviot siirrettävien saaliiden määristä ja kalalajeista.

3 §
Ennakkoilmoituksen antamisajankohta

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus on annettava viimeistään 6 tuntia ennen jälleenlaivauksen aloittamista, jos jälleenlaivaus suoritetaan Suomen satamissa tai niiden välittömässä läheisyydessä, ja viimeistään 12 tuntia ennen jälleenlaivauksen aloittamista, jos jälleenlaivaus suoritetaan muualla Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Ilmoitus tehdään rannikkoradioasema Turku Radiolle tai sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella jälleenlaivauspaikka sijaitsee.

Ennakkoilmoitus on annettava viimeistään 24 tuntia ennen jälleenlaivauksen aloittamista, jos jälleenlaivaus suoritetaan Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella. Ilmoitus tehdään rannikkoradioasema Turku Radiolle tai sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka on rekisteröinyt kalastusaluksen kalastusalusrekisteriin.

4 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle

Työvoima- ja elinkeinokeskus ilmoittaa viipymättä elintarvikevalvontaviranomaiselle, jos on perusteltua syytä epäillä, että kunnan alueelta kuljetettava kalastustuote viedään muihin Euroopan yhteisön jäsenvaltioihin elintarvikkeissa olevien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismääristä annettujen Euroopan yhteisön ja Suomen kansallisten säädösten vastaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2006.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.