1058/2006

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 8 §:n 1 momentin 3, 8 ja 9 kohta,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1168/2002,

muutetaan 6 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 7 §:n 5 kohta, 8 §:n 1 momentin 6 kohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 5 kohta ja 8 §:n 1 momentin 6 kohta viimeksi mainitussa laissa sekä lain liitteenä oleva verotaulukko laissa 447/2005, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 6 kohta seuraavasti:

6 §

Sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään kultakin verokaudelta verotaulukon mukaisena siitä sähkön määrästä, jonka:


2) edellä 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sähköntuottaja tuottaa sekä siitä sähkön määrästä, jonka sähköntuottaja on hankkinut verottomasti ja käyttää itse tai luovuttaa verolliseen kulutukseen;


Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, kulutukseen luovutettuna tai käytetyn sähkön määränä voidaan pitää sitä määrää, josta verkonhaltija suoraan tai myyntiyhtiön kautta veloittaa sähkön käyttäjää siirron yhteydessä. Yhdelle tai useammalle verokaudelle kuuluva verotettavan sähkön määrä voidaan tällöin kohdistaa sille verokaudelle, jonka aikana sähkön käyttäjää veloitetaan toimitetusta tai toimitettavasta sähköstä. Jos sähkön veroa on tällöin muutettu, vero on suoritettava toimitusajankohtana voimassa olevan veron mukaisena. Jos verkonhaltija on siirron yhteydessä laskuttanut sähkön kuluttajaa toimitettua suuremmasta määrästä sähköä ja sähköveroa on tämän takia maksettu liikaa, on verkonhaltijalla oikeus tehdä veroilmoituksessaan liikaa maksettua veroa ja huoltovarmuusmaksua vastaava vähennys. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sähkön siirron hyvityslaskutusta seuraavan vuoden alusta. Vähennys voi olla enintään verokaudelta suoritettavan veron suuruinen.


7 §

Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on sähkö:


5) joka kulutetaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa;

6) jonka verkonhaltija luovuttaa 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle sähköntuottajalle.

8 §

Oikeus hakemuksesta saada tuottamastaan sähköstä tukea on sillä, joka tuottaa sähköä:


6) metsähakkeella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Lain 4 §:n 2 momentin mukaiseen teollisuudessa käytettävään sähköön sovelletaan lain liitteenä olevan verotaulukon mukaista sähkön veroluokkaa II sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt veronalennuksen.

Sähköverovelvollisella, joka on ilmoittanut veroilmoituksessa sähköä II-veroluokalla tämän lain voimaantulon ja komissiossa tapahtuvan veronalennuksen hyväksymistä seuraavan kalenterikuukauden välisenä aikana, on oikeus ilmoittaa veronalennuksen hyväksymiskuukauden jälkeisiltä verokausilta annettavilla veroilmoituksilla vastaava määrä teollisuudessa käytettyä sähköä verottomana toimituksena.

Ennen lain voimaantuloa puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla, metallurgisten prosessien jätekaasulla ja kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä tuotetun sähkön tukeen sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 120/2006
VaVM 24/2006
EV 161/2006

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Sähkö snt/kWh
― veroluokka I 1 0,73 0,013
― veroluokka II 2 0,22 0,013
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 3 43,52 1,18
Maakaasu, kaasumainen snt/nm3 5 1,82 0,084
Mäntyöljy snt/kg 6 5,68

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.