1011/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 18 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 618/2006:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetun tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanossa.

Tätä asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suoralla tuella neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja tukia;

2) neuvontajärjestöllä yksityistä tai julkista yhteisöä, joka tuottaa tilaneuvontapalveluja; ja

3) neuvojalla henkilöä, joka antaa tilaneuvontaa.

3 §
Tilaneuvonta

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005), jäljempänä tilatukilaki, 18 a §:n 2 momentin mukaiset asiat, joista neuvontaa annetaan, on jaettu seitsemään neuvontaosioon seuraavasti:

1) hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus:

2) ympäristösäädökset;

3) eläinten tunnistus ja rekisteröinti;

4) kasvinsuojeluaineet;

5) elintarvikkeet;

6) rehut; sekä

7) eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen.

4 §
Neuvojien ja neuvontajärjestöjen hyväksymismenettely

Neuvojan ja neuvontajärjestön on hakiessaan hyväksymistään tilatukilain 18 a §:ssä tarkoitetuksi neuvojaksi tai neuvontajärjestöksi annettava selvitys kyseisessä laissa edellytetyn koulutus-, työkokemus- ja neuvontakokemusvaatimuksen täyttymisestä. Lisäksi neuvojan ja neuvontajärjestön tulee ilmoittaa, mistä neuvontaosiosta, millä kielellä ja millä alueella neuvontaa tullaan antamaan. Hakemukseen on liitettävä neuvonnan toimintasuunnitelma. Neuvojan on suoritettava maa- ja metsätalousministeriön järjestämä koe hyväksytysti ennen neuvontaosion neuvojaksi hyväksymistä. Kokeen suorittaminen hyväksytysti edellyttää oikeaa vastausta vähintään 75 prosenttiin kustakin täydentävien ehtojen aihealueesta esitetyistä kysymyksistä. Saman neuvontaosion sisällä voi olla useita aihealueita.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa kirjallisen päätöksen neuvontajärjestöksi tai neuvojaksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä neuvontaosioittain. Hyväksynnän jälkeen neuvojan ja neuvontajärjestön nimi ja yhteystiedot voidaan merkitä neuvontarekisteriin ja julkaista maa- ja metsätalousministeriön internet -sivuilla.

Ennen hyväksymisen peruuttamista neuvojalle on annettava kirjallinen huomautus ja mahdollisuus tulla kuulluksi huomautukseen johtaneista seikoista. Maa- ja metsätalousministeriö antaa kirjallisen päätöksen hyväksymisen peruuttamisesta.

5 §
Neuvonnan toimintasuunnitelma

Neuvonnan toimintasuunnitelman on sisällettävä koulutusselvitys, selvitys neuvonnan sisäisen laadunvalvonnan toteuttamistavasta, selvitys kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin sekä vastuuvakuutuksen olemassaolosta, havaintolista hakemuksessa ilmoitetuista neuvontaosioista sekä selvitys, miten neuvoston tilatukiasetuksen 14 artiklassa tarkoitettu etusija vuosittain yli 15 000 euroa suoraa tukea saaville viljelijöille toteutetaan.

Koulutusselvityksessä on esitettävä selvitys neuvojan peruskouluttautumisesta neuvontaosion alueeseen sekä asiantuntemuksen ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta esimerkiksi säädösten muutostilanteessa.

Havaintolistan on sisällettävä yksityiskohtainen neuvontaosion mukaisten täydentävien ehtojen vaatimusten listaus. Havaintolistassa tulee olla kohdat merkinnöille ehdon sisällön läpikäymisestä tilalla ja toimenpide- ja kehittämisehdotuksista vaatimusten täyttämiseksi. Listassa tulee olla neuvojaa ja neuvottavaa koskevat tunnistetiedot, neuvontaosio, neuvontapaikka ja -päivä sekä kohdat neuvojan ja neuvottavan allekirjoituksille.

6 §
Muutoksenhaku

Neuvontajärjestön ja neuvojan hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista koskevaan maa- ja metsätalousministeriön päätökseen saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Outi Kostama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.