980/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 1 §:n 4 momentti ja 3 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 luvun 1 §:ään uusi 8 momentti ja 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §
Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä selvitys

Vanhempainpäivärahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan todistus siitä, että raskaus on kestänyt vähintään sairausvakuutuslain 9 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyn ajan. Vanhempainrahaa haettaessa on ilmoitettava, miten vanhempainrahakausi jaetaan vanhempien kesken. Osittaista vanhempainrahaa haettaessa on molempien vanhempien esitettävä työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä tehty työsopimus, josta ilmenee sovittu työaikajärjestely sekä osa-aikatyöstä maksettava palkka. Yrittäjävanhemman on esitettävä luotettava selvitys omassa yrityksessä tehdyn työn vähenemisestä 40―60 prosenttiin aiemmasta.


Osasairauspäivärahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä hänen työtehtävänsä tuntevan työterveyslääkärin taikka muun vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto vakuutetun työkyvyttömyydestä sekä siitä, että tämä sen kestäessä pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta suorittamaan osan työtehtävistään. Lisäksi vakuutetun on esitettävä työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä tehty sopimus, josta ilmenee sovittu työaikajärjestely sekä osa-aikatyöstä maksettava palkka. Yrittäjän on esitettävä luotettava selvitys omassa yrityksessä tehdyn työn vähenemisestä 40―60 prosenttiin aiemmasta.

2 §
Päivärahaetuuden maksamisen edellytykset

Osasairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä alle 12 arkipäivän ajalta on, että vakuutettu esittää tarpeellisen ja luotettavan selvityksen, jolla hän osoittaa olevansa terveydentilansa vuoksi kykenemätön myös osa-aikatyöhön tai muun vastaavan tarpeellisen ja luotettavan selvityksen osasairauspäivärahaoikeuden päättymisen syystä.

3 §
Päivärahaetuuksien maksukaudet

Sairauspäiväraha ja erityishoitoraha maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi käsittää kuusi ensimmäistä arkipäivää päivärahaetuusoikeuden alkamisesta ja kukin seuraava maksukausi 25 arkipäivää. Osasairauspäiväraha maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksukausina. Jos työkyvyttömyys ei kestä koko maksukautta, sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä. Jos osasairauspäivärahakausi kestää sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n 4 momentissa tai 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista syistä alle 25 arkipäivää, osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.