971/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 11 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeiden kansainvälisiin kuljetuksiin.

2 §

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen (SopS 48/1981), jäljempänä sopimus, edellyttämää määräysten valtakunnallista valvontaa johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto, joka voi antaa yleisiä ohjeita tämän asetuksen täytäntöön panemisesta sekä sopimuksen soveltamisesta.

Läänin alueella sopimuksen määräysten noudattamista valvoo lääninhallitus ja paikallisella tasolla asianomainen kunta tai kuntayhtymä, sekä maahantuonnin osalta tullilaitos siten kuin elintarvikelain 31–34 §:ssä säädetään.

Jos elintarvikkeen tuonnin tai valmistuksen taikka muun käsittelyn valvonta kuuluu muulle kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle, asianomainen viranomainen toimii omalla toimialallaan elintarvikelain 34 §:ssä tarkoitettuna muuna valvontaviranomaisena sopimuksen noudattamisen valvonnassa.

3 §

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tehtävänä on tarkastaa ja testata sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettua kalustoa sekä antaa sopimuksessa tarkoitettuja todistuksia siitä, täyttääkö se sopimuksen 1 liitteessä esitetyt määritelmät ja standardit. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus voi antaa tarkempia ohjeita kaluston testauksesta, tarkastuksesta ja sertifioinnista.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hyväksyä myös muun päteväksi katsomansa testauslaitoksen tarkastamaan ja testaamaan sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettua kalustoa.

4 §

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy sopimuksen liitteen 2 lisäyksessä 1 tarkoitetut ilman lämpötilaa kuljetusvälineen kuormatilassa mittaavat laitteet.

5 §

Sellaisten elintarvikkeiden osalta, joiden kuljetuskalusto ei täytä sopimuksen määräyksiä, menetellään sopimuksen 4 artiklassa määrätyllä tavalla. Menettelyssä noudatetaan muutoin soveltuvin osin elintarvikelain säännöksiä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Sebastian Hielm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.