965/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään saamelaiskäräjistä 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetun lain (974/1995) 40 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1279/2002:

1 §

Saamelaiskäräjien vaalien aloittamisesta, vaaliluetteloon hakeutumisesta ja vaaliluettelosta poistamisesta sekä vaalilautakunnan osoitteesta on kuulutettava vaalilautakunnan päättämissä saamelaisten kotiseutualueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja ainakin yhdessä valtakunnallisesti leviävässä sanomalehdessä viimeistään vaalivuotta edeltävän marraskuun 15 päivänä julkaistavalla ilmoituksella.

2 §

Vaaliluetteloon hakeutuvan henkilön on liitettävä hakemukseen:

1) luotettava selvitys saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta saamen kielen oppimisesta ensimmäisenä kielenä;

2) arkistoviranomaisen todistus siitä, että tietty henkilö on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaisena todistuksessa mainittuun maa-, veronkanto- tai henkikirjaan, sekä lisäksi viranomaisen antama todistus siitä, että hän on kyseisen henkilön jälkeläinen; tai

3) yksilöity tieto, jonka perusteella vaalilautakunta voi todeta, että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Ulkomaan kansalaisena vaaliluetteloon hakeutuvan henkilön on selvitettävä hakemuksessa myös, että hänellä on saamelaiskäräjistä annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu kotikunta Suomessa.

3 §

Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluetteloon hakeutumista varten hakemuslomakkeen.

4 §

Saamelaiskäräjien vaalien vaaliluettelo pidetään nähtävänä jokaisessa saamelaisten kotiseutualueen kunnassa. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta päättää nähtävänä pitämisen tarkemmasta ajankohdasta ja niistä paikoista, joihin vaaliluettelo asetetaan nähtäville.

Vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä on kuulutettava 1 §:ssä tarkoitetuissa sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

5 §

Saamelaiskäräjien vaalien ehdokasluettelo on julkaistava viipymättä sen valmistumisen jälkeen 1 §:ssä tarkoitetuissa sanomalehdissä.

Ehdokasluettelo pidetään vaalien ajan nähtävänä jokaisessa saamelaisten kotiseutualueen kunnassa vaalilautakunnan päättämissä paikoissa ja lisäksi kussakin äänestyspaikassa, jos vaalipäivän äänestys järjestetään.

6 §

Vaalien toimittamisesta ja vaalipäivän äänestyksestä, jos vaalipäivän äänestys järjestetään, on kuulutettava 1 §:ssä tarkoitetuissa sanomalehdissä viimeistään kaksi viikkoa ennen vaalitoimituksen aloittamista julkaistavalla ilmoituksella.

7 §

Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on painettava valkealle paperille. Paperin on oltava laadultaan sellaista, että se turvaa vaalisalaisuuden säilymisen. Äänestyslipusta on käytävä selvästi ilmi, miten se on taitettava kokoon.

Äänestyslipun on oltava kooltaan 148 x 210 mm. Sen sisäpuolelle painettavassa otsikossa yksilöidään vaalit, joissa lippua käytetään. Sisäpuolelle on lisäksi painettava ympyrä, joka on halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympyrää tulee olla selvästi havaittava merkintä N:o sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänensä. Mitään muita merkintöjä äänestyslipussa ei saa olla.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä 21 päivänä helmikuuta 2003 annettu oikeusministeriön asetus (160/2003).

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Mirja Kurkinen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.