887/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 4 §:n 3 ja 4 momentin, 5 §:n 2 momentin ja 8 §:n 3 momentin nojalla sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005), sellaisena kuin se on laissa 618/2006, jäljempänä tilatukilaki, tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (604/2005), jäljempänä tilatukiasetus I, sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (758/2005), jäljempänä tilatukiasetus II, säädetyn lisäksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta täytäntöön pantaessa Suomessa noudatetaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisen, tukitasojen ja tukioikeuksien vahvistamisen osalta mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) viitemäärällä neuvoston tilatukiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua viitemäärää;

4) sokerin perustoimitusoikeudella kullekin viljelijälle määritettyä markkinointivuodelle myönnettyä oikeutta tuottaa A- ja B-kiintiösokeria;

5) tilatuen kansallisella enimmäismäärällä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen ja erillisen sokerituen myöntämiseksi tarkoitettujen enimmäismäärien vahvistamisesta vuodelle 2006 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1156/2006 1 artiklan 4 kohdassa Suomelle vahvistettua enimmäismäärää;

6) suorien tukien kansallisella enimmäismäärällä neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä VIII Suomelle vahvistettua enimmäismäärää;

7) suorilla tuilla neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja tukimuotoja;

8) tukialueella neuvoston tilatukiasetuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ja tilatukiasetuksen I 3 §:ssä määriteltyä aluetta;

9) viitejaksolla neuvoston tilatukiasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua kautta;

10) tilakohtaisella lisäosalla tilatukilain 3 § 2 ja 3 momentissa tarkoitettua lisäosaa;

11) tukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista viitemäärää;

12) kesannointioikeudella neuvoston tilatukiasetuksen 53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta;

13) erityistukioikeudella neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;

14) tilatukioikeudella 11―13 kohdassa tarkoitettua hehtaarikohtaista tai muuta tukioikeuden viitemäärää;

3 §
Kansallisen varannon perustaminen

Neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukainen kansallisen varannon perustamiseksi käytettävä osuus tilatuen kansallisesta enimmäismäärästä on 0,8 prosenttia.

4 §
Alueellinen tasatuki

Suorien tukien alueellinen enimmäismäärä saadaan vähentämällä suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä 3 §:ssä tarkoitettu kansallisen varannon perustamiseksi käytettävä osuus ja jakamalla näin saatu enimmäismäärä tukialueittain suorien tukien osalta viitejaksolla maksettujen tukien alueellisen jakauman perusteella. Maitopalkkion osalta alueellinen jako tehdään 31 päivänä maaliskuuta 2006 maidontuottajien hallinnassa olleiden maidon viitemäärien alueellisen jakauman perusteella ja sokerin hinnanalennuskorvauksen ja siirtymäkauden lisätuen osalta markkinointivuoden 2005/2006 sokerin perustoimitusoikeuksien alueellisen jakauman perusteella.

Tasatuen alueellinen enimmäismäärä saadaan vähentämällä suorien tukien alueellisesta enimmäismäärästä tukialueella maksetut tilatukiasetuksen I 4 §:ssä määritellyt tuotantosidonnaiset tuet sekä kyseisellä tukialueella tilatukilain 3 §:n 1 momentissa säädettyihin tilakohtaisiin lisäosiin käytettävä osuus.

Alueellinen tasatuki määräytyy tasatuen alueellisen enimmäismäärän ja neuvoston tilatukiasetuksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisen tukikelpoisen pinta-alan osamääränä. Tukikelpoisena pinta-alana käytetään vuoden 2006 maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella 102B ilmoitettujen neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaisten tukikelpoisten hehtaarien määrää ottaen huomioon mahdollisessa valvonnassa todettu tukikelpoinen pinta-ala. Tilatukioikeuksien alueellisena tasatukena tukikelpoista hehtaaria kohti käytetään vuosina 2006―2010 seuraavia euromääriä:

Tukialueet euroa
A 246,60
B―C1 195,84
C2―C4 152,67
5 §
Sokerijuurikkaan lisäosan arvo

Markkinointivuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella muodostettavan tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan arvona käytetään 65,54 euroa perustoimitusoikeuden tonnia kohti.

6 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten oikeuksien lisäjako

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisia oikeuksia on jaettavissa tilatukiasetuksen II 4 § 2 momentin mukaisen ensisijaisen jaon jälkeen seuraavasti tukialueittain:

Alue enimmäismäärä oikeuksia
A 84,00
B―C1 812,30
C2―C4 292,85

Myöntämättä jääneet oikeudet jaetaan viljelijöille siten kuin siitä on säädetty neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan 4 kohdassa. Myöntämisen edellytyksenä on, että neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen kasvien viljelyala on tukialueella lisääntynyt tilakohtaisesta viitekaudesta vuoteen 2005 vähintään 17 aaria.

7 §
Viljelijöille vahvistettavat tilatukioikeudet

Viljelijöille vahvistettavien tilatukioikeuksien arvo perustuu tilatukilain 3 § 2 momentin mukaisiin tilakohtaisiin lisäosiin sekä tämän asetuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuun alueelliseen tasatukeen.

Viljelijöille vahvistettavien tilatukioikeuksien lukumäärä vastaa vuonna 2006 määräaikaan mennessä jätetyllä maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella 102B ilmoitettujen neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaisten tukikelpoisten hehtaarien lukumäärää ottaen huomioon mahdollisessa pinta-alavalvonnassa todettu tukikelpoinen pinta-ala.

Tilatukioikeuksille annetaan yksilöllinen tunniste. Yksi tilatukioikeus vastaa enintään yhdelle tukikelpoiselle hehtaarille maksettavaa tukea.

Neuvoston tilatukiasetuksen liitteen VII kohdassa K vahvistetut sokerijuurikkaan lisäosaan käytettävissä olevien kansallisten enimmäismäärien korotukset vuosina 2007―2009 vähennettynä 3 §:ssä tarkoitetulla prosenttiosuudella korottavat niiden tilatukioikeuksien arvoa, joihin on vahvistettu sokerijuurikkaan lisäosa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.